St. Jacinta Marto of Fatima

Fatima mvrìng taqkèní Shvnshvŕ we vsvng Jacinta Martoò lvpat mvshøl (2) tut

Vpøì we pè mè vnvmchvngrì Jacinta, Francisco nvng Lucia angnøng nvm mvŕdang taq Yesu angmè mariq (4) boq waboq nø 1917 August 19 ni taq íe. Weyángø cvmrérì angnøng nvm svng Angmè Mariqí dvkám yàngà we taq 'mvrà vl we vsvng tiqgøò lvpat vwángshì we taqkèní dvbù nø byowe jejú vtoshì lúnlvm nø gvzà ni vchyake' wanø dvkámòe.

Weni taq Jacinta nø we shvrà taq tuqwe pvngkrat dárì we ínìgø angtuqráì we rvtø taqni muqlàng koqkám mè mariq dvtánshì ráìnø we dø dvkám yàngà wae. Vránø chøm gùr gùr rì taqkèní vtànò we taq Jacinta nø Yesu angmè mariqò shóngnøt kèní mvkok we svng tiq nvmsháni yánglúnshìe wae. 1917 September 13 nøng taqnø Yesu angmè mariq 5 boq waboq dvtán shì ráì we angni íyàngì.

We yángø Lucia svng dvkám yàngà we taq October shvla taqø vrá tiqkat dvtán shìlvm írawe ínø yadang svng móng døngtáng vsvngrì kaq dvshvng lvm dvkám yàngà. Weni taq Canon Mannuel Nunes Formigao wanø tøshìwe gvmzø pègø vbá we ínø angmè mariq (6) boq waboq dvtán shì we angni nø 1917 nøng October 13 ni taq íyàngì.

Weboq angí dvkám yàngà we nø mònggvn vsvngrì angmaq cúnshì we lvpat rìsvng vlíng vpo shì rà á:mì, vléshì we mvràrì svng vroqshì lvm rvtø íá:mì wanø dvkám yàngà. Mònggvn vsvngrì taqkèní dvtut mvrà malé shìlvm íe wawe ínì gø gvray nø gvzà nøt yòlá:mì wanø shøn vtàn yàngà. Weyángø vsvng 80000 gø dángte mvzuqshì we ínø shømè zaqráì kat we shømè svng zøm dvzvŕò nø nvmsvr dvzvŕ lúngà weí dàlvm nvmik gømla dvtanò we mvtaq we yángø mvzuqshì ráì vsvng rìkaq ni vrvm rosary vjúrøt dvzaqshì ràwe dang dvkám yàngà.

1918 October shvlá taq nø Europe móngdànrì taq Tukkwí yóga zønlì vkøn ráì nø we zønli taqkèní Jacinta nvng angvm pègø zínkéò svng shálún shìe. Wedø íratnø cìzí shìlvm dvpat zìróng tiqyáng mèpvng tiqyáng svng rungvm we ínì gø vna yalòngnø zømvm we mv vl nø Lisbon zìróng kèní Estfania zìróng svng vsélò nø cìzí shìwe taq 1920 February 20 ni taq záyàng gvba vhømò we rat angò shvràm 2 lòngsvng svng lurà á:mì we høqshaq vhøm yàngà.

Jacinta í weyángø bvnlì dvzømshì we shaqré mè tiqgø svng vtànò we taq ngàsvng nø Yesu angmè mariqí lùlvm dvkám shaqí we svng shøn vtàn bøà nø weni dørøm langø ni shaqdat yàngì. Jacinta angò vnvng svng kømlvm angni taq vnvng zángshaq kø lòng svng poqò nø yàngò dvgvp vsvng shvngbe nø dàlvm dø íwe svng yàngbøà.

Welòngnø Jacinta angmvŕshvm lòngnø shì vsvng tiqgø dø mv:í we mvtaq anggóng shvngbe nø gvzàni vngà byowe nvmbvn shøngrì í mø kéò we svng yánglún shìe. 15 nøng vlé ráì mèpvng Jacinta ang dvgàm svng poqò nø vrá yàngvtngà dvgvp høqshaq welòng vnvng nø mvbøb mvtin nø todøni vl dawe svng yàngbøà.

Weratnø Jacinta angò vnvng svng lùò nø Fatima taq vl we Basilica noqngøm tøngnø taq angnvmpè Francisco nvng tiqshvrà taqni køm yàngà. Yalòng nø Yesu angmè mariq angmaq mvŕdàngø dvtánshì yàngì walòng svng shálún lvm dvpat màná dømrø tiqlòng gø íráì. Jacinta nvng angnvmpè Francisco svng shvnshvŕ we vsvngrì wanø Svrabín koqkámpè John, Paul (2) pè taqkèní Portugal móngdàn Fatima mvring Yesu angmè mariq dvtángshì yàngì we shvràtaq vlwe Basilica of Our Laday of The Rosary noqngøm tøngnø taq ni dang yàngà.

Angnínvmò bóy angni svng February 20 ni taq nøng vrvm wáshì lúngì we íe. Vpøì we pèmè vnvm vchangrì St. Jacinta nø Yesu angmè mariq kaq svng shóngshì nø vpø shvring we kám vløm shìwe mvtaq angí záyàng zøli gvbà vhømò rvtørì taq gø nøt yòl nøt dvshàwe mv vl nø nøtløm we mvŕshvmí lvpat zíshì yàngì we svng mvshøl taq yánglún shìwe íe.

Add new comment

3 + 8 =