St. James

Dvzvŕ Yahánò Jamesnø àngpè Zebedee nvng tiq dø nga vkwi:vm dvgvp Yesuí go yàngà we svng mati 4:19 Yesuí angnínv̄m svng, “Ngà mèpvng ècv̀n ráshì. Ngàí nàní svng vsvng vkwíshú wáshì dvzv́rlv́m íe,” a:lòe. Wanö vru yàngà. Pàwálvm wani àngnínø gvzà shvmná mvgør we írat íe. Àngní bøng svng yesuí Bonerges muq dø gøm cèní wanø tø yàngà.Ang coqcv́n Yaku nvng Yohan nií welòng yv̀ng bǿà kvt, “Vkàngpèá, Eliya dvsháí wà yà:ngà dø tiq dvchá, nøngmaqí muqlàng kèní svmi dvjálv́m gōì nø angmaq svng dupwa wv́rlv́m èshònge ma?” a:lòe. wanø Luka 9:54 taq yáng lúnshìe. Piter, Yaku nvng angnv̄m pè Yohan (James) shø:lò nø, vháng we Tabor shìgùng svng dì:ámì dvgvp Yesuò mvŕ shøngshvn shvmatshì we svng yàng yàngà. St. James nø dvzvŕì taqkèní nvmlat shíkam shìyàngì pègø íe. Àngnø AD 44 nøng taq Herod Agrippaò wvl taq tapmò nø shat yàngà we íe. Darì mvshølrì taq St. James nø Spain móngdànrì hoq shaq dvbù shvng bvnlì wa yàngìpè íe wanø shá lúnshìe. Àngshì á:mì mepvng àngò vnvng svng Jerusalem rvgaq kèní Spain móngdàn svng vsél bøànø we shvrà taq noqngøm tøngnø wayàngà wanø shálún shìe.

Add new comment

10 + 2 =