St. John of the Cross

St. John of the Cross nø AD 1543 nøng Spain móngdàn Fontiveros myoq taq gvl yàngà. Ang vsvk 20 nøng taq nø St. John of the Cross wawe bøng svng lushì bøì nø Medina taq vlwe Carmelite mvdò svng gòngvmì nø gvray bvnlì taq dvzømshì yàngì. Ang lvpat taq vjúrøt shì kànø ngà lvpat taq dvshà mvhøt lvm tiqpvn cègø màhøm shaqnø lvpat bé lvm laq mví long wanø Ka dvgvp gø vjúrøt shì yàngì.

Ang nø shvrúng shú jau vya svng kámshì bøì mèpvng nø tiqgø wa vl nø dvrá shvdøk shìwe dang taq dvzaqshì yàngì. AD 1568 nøng taqnø Avila myoq taq vlwe St. Teresa nvng tiqdø shvngømré vdòng taq dvrá shvdøk shìwe, cipshìwe nøt kèní Gvray tvrà taq dvzaqshì lúnlvm wawe zùng tiqlòng svng gø poqpvng yàngà.

Wedang nvng sing nø ngvnshà mvdò tiq mvdò tiq mvdò taq kèní angsvng dvki vrèò nø tung taq záng yàngà. Ang tung taq rungvwe rvtø tung vdòng taqni Gvray shvgùn zàywà rì nvng vjúrøt lèga rì mvn dvzaqshì yàngì. Angò Gvray dvgùng shvring we zàywàrì taq naqsiqriq we dvshà mvhøt lvm svng màhøm shì dángte nø gvray angò jejú gømpaq nvng zitnøt paqzí rì mvlúnshì wanø shøn yàngì.

Tiqni taq St. John of the Cross taqkèní shvrúng shú jau rvmnvng tiqgø íwe Fr. Diego nø dvrá mvcvn we írat shóngnøt kèní shvdømòe. Ínìgø we shvrúng shú pènø angkaq shvdøm we kàsvng màto shìwe mvtaq wamà køp vsvngrì kaq St. John of the Cross svng vtù we màshvla kàrì wa dvshvngòe wae. Wedø íratnø St. John of the Cross nø we rvgaq kèní vrøm móng svng búngvmì nø vl vmì weí we rvgaq taqni AD 1591 nøng taq lvpat béyàngì.

Add new comment

3 + 7 =