St. John of Damascus

St.John Damascus

Kám vsvngrì dvpat kámnøt shvre tiqpè íyàngì we St. John Damascus nø AD 675 nøng Syria móngdàn Damascus myoq taq gvl yàngà. John nø ang shvrúng shú vya svng kámshì yàngì we Jerusalem shvnvng Saba taq vl we shvrúng shú zùng svng shì mvgòng dvgvp Musilm cèldap taq pøzá angkàng tiqpè ku bvnlì dvzøm shì yàngì we íe.

Angnø paqzí vdè tiqgø íwe dø tiq dvchá rvtø lún dángte taq kàru nvng Gvray shvgùn zàywà rì mvn dvzaqshì yàngì pègø íe. We dang nvng singnø angò bvnlì vko vkángrì vgámā we høq shaq vhøm yàngà we svng yánglún shìe. We dang svng wá dvzaq shìwe gø Yesu angmè mariq taqkèní ang svng shvgùn zàywà rì mvnlvm shøngran yøpnvngrì zí yàngà ratnø íe wae.

We ratnø angí kadø íwe bvnchvtrì, mvhøt lvmrì taqkèní gø chutcháng we jejú vto shì lúnò we svng shvkse wáshì yàngì. John nø hang cømla rìsvng noqò we dang vgám we svng wáshì bøì nø gàmzø koqkámpè leoí dvkámò we vpø shvring vdu rìò hang cømla wàò svng vgám we vmíng svng màngnø vtù yàngà. St. Damascus nø AD 749 nøng taq lvpat béyàngì.

Add new comment

5 + 9 =