St. John Fisher & Thomas More

St. John Fisher & st. Thomas àngní lvngànø England koqkámpè Henry VIII òwvl taq shvnip shvnweí gønshaq dvbøm shìyàngìwe kámnøt shvre pèní íe. AD 1527nøng Svrabín koqkámpè Clement VII kaqsvng koqkámpè Henry taq kèní àngò lvmboqmè Catherine Aragon nvng Gvray mvŕdangø shvzøngshì bøì long nø mvongwe íe wa nø shvngkà dvkang dvzvŕòwe svng Svrabín koqkámpè taq kèní màroòwe taq kèní bvnchvt rì bungráìwe íe.

Henry koqkámpènø Anne Boleyn yáng kèní cvmré làngà shvdang lúnmvyøweí dvchvp bøì rvt Romaq shvngømré kèní pong shøngàn svng dvjábøawe rvt shvmná bungnø England shvngømré svng poqpvng ònø Catholic shvngømrérì svng vréshìnø shvnip shvnarvtnà.

We dvgvp England móngdàn vdòng taq Roman Catholic shvngømré vtoshì vsvngrì svng àngpvn pvn dvkiònø shvt lúngàwe íe. Wedø íwe rvtø taq svrado John Fisher svnggø Rochester myoq taq England shvngømré svrado wáshìlvm koqkámpè Henryí dvkámò lòngsvng tiqshìwe rvt London tung taq rúngònø AD 1535nøng taq vgotutònø shvt yàngà.

Àng shì mvshì dvgvp àngsvng shvtlvm vsvngrì avng mvrà vroqàòee mvtaq móng koqkámpè nvng Gvray tvrà wawe taq Gvray tvrà svng wa sanlvmíe wawe dvrá vjì Sir Thomas more òdvkámkà svng svnbøà weíe. Kámnøt tvrà taq shvre tiqpè íwe dvrá vjìpè St. Thomas ígø koqkámpè Henry VIII pèò dønghku dvkang lvm dang nvng singnø vgámòwe íàngò bvnlì svnggø gorònø làngbøàwe írvt móngdàn tvràtaq shvngvrshìe wanø AD 1535 nøng taq vgo tutònø shvt yàngà.

Add new comment

15 + 1 =