St. John of Kanty

St. John of Kanty

The great scholar of the University of Krakow taq Professor tiqpè íyàngì we St. John of Kanty nø Poland móngdàn Kanty myoq AD 1390 nøng taq gvlyàngà. Angnø shvrúng shú jau vya kámshì bøì mèpvng Krakow University taq angò zùngmàng cèrì kaq mònggvn nøtsun paqzí nvng Gvray paqzí svng shvngøt vjøn we zùngøp tiqpè ku mvme nøng dvzaqshì yàngì.

St. John of Kanty nø kámnøt tvrà taq shvla we dang svng tvrà dvtanā nø shvngøt dvtú dvzaqshì yàngì. Angí shvngøt dvtú we taq pvlàcè dang shvngøt dvtú nø tvrà shøl we taq dvshá za shóngnøt kèní shvngøt dvtú ràe, wedø mø:í nìnø pvlàcè vmán dvzvŕ sháòe wanø shøn yàngì. St. John of Kanty nø cvndøng dvrárì vdòng taq cipshìwe nøt kèní vlwe tiqgø ínø pvlu màdá dôngzøn mvdàmø wa yøp nø kadvgvp gø sha mvke weí dvrá shvdøk dvzaqshì we tiqgø íyangì.

Yadø wáshì we nø shagóng shiqshàn lvm dvpat gø gvzà ni vjú ziwe tvrà íe wanø vtàn yàngà. Tiqni rvtø taq St. John of Kanty vmpà vmnø ámjàm taq rungwe rvtø dvshá mvhoq vsvng tiqgø angchøm vtánglvpø léshìvm we svng yàng bøà kat angò ámjàm mvdàm vl we vm-aq dvrèrì shvngbe svng lùò nø we gø svng zíbøà wae.

Ang vrá vtáng ráì dvgvp we vmjàm mvdàmø vm-aq lvm rì téwa zøng dawe jejú nvmik gømla svng vhøm yàngà we svng angò mvshøl taq yánglún shìe. We dø dvshá mvhoq vsvngrì kaq tubum dvbangshì we gø angò shvla we nøt mvsøn laqyà shvlá tiqlòng ni íe. St. John of Kanty nø angò shvngømré rìò kám vløm vrvmwe tiqgø íwe taq Olkusz gøwr wang svng sùnglvm bvnlì døngjá dvkám yàngà.

Angnø AD 1473 nøng Christmas bóy dvgø shìwe angni taq lvpat béyàngì nø angsvng Svrabín koqkámpè Clement XIII pè taq kèní gø St. John of Kanty nø ang shønwe kà nvng chvpdap bvnlì taq gø vdu vbóng dø wálúnò pè íe wanø dvgùng shvring yàngà.

Add new comment

8 + 0 =