St. John Lateran noqngøm tøngnø døngshún shvmvn bóy

St. John Lateran noqngøm tøngnø døngshún shvmvn bóy

St. John Lateran, St. Peter, St. Paul nvng St. Mary wawe Roma myoqò noqngøm tøngnø rì taqkèní St. John Lateran noqngøm tøngnø nø nvmlat vrangshì yàngì we noqngøm tiqlòng gø íe. Ya noqngøm tøngnø svng Constantine Gàmzø koqkámpèí ālu zíyàngà we shvrà taq AD 313 nøng taq vrangshì yàngì we ínø we rvtø taq galaderan tøngnø wanø gø tø yàngà.

Nvmlat taq we tøngnø svng chángkàngpè tøngnø wanø bøng vl we ínì gø mèpvng kaqnø Yohán 2 pè íwe tìløp yohán nvng gvray shvnshvŕ kàru vru yàngàpè kaq roqgvrā lúnlvm dvpat angní bøngtaq kèní apshì yàngì we gø íe. We noqngøm tøngnø vdòng núngpà taq St. Peterí lángyàngà we shøngkøm núngpà svng lángshì we íe.

Sacramento gvlò we shvrà taqø gø St. Peter nvng Paulò hang cømla svng gvlshì we íe. Yalòngnø Romaq myoqò Cathedral nvng Svrabín koqkám kó íwe ínø gòngchit gøm taqø gø mònggvn døng taq vl we noqngøm tøngnø rìò angmè nvng vgo wanø vru shaq íwe svng yánglún shìe. Yani bóy svng wáshì we angò mvtú nø Svrabín koqkámpè angò kàciq døngwe dvgùng gùng shvng nvng angkaq shóngshì we, angnø tiqnøt tiq mvyùng wáshì we walòng svng vtàn we íe.

Antious myoq taqkèní St. Inyasious shønyàngì we taq Svrabín koqkámpè wawe nø dvsháza shóngnøt angké mvdò svng shølshú wáshì we vgo tiqpè gø íe wanø shøn yàngì.

Add new comment

2 + 0 =