St. Josphat

St. Josaphat

Shvngømré cèrì tiqnøt tiq mvyùng wáshì lvm dang taq angò lvpat zíshì høqshaq dvzaqshì yàngì we St. Josaphat nø AD 1580 nøng Ukraine móngdàn Vladimir taq gvlyàngà. Vilna taq vl we rvtø mvgàm tiqpè nvng wulaq bvnlì toqdø wawe rvtø taq angò mvgàmpè taqkèní angcè mè nvng shvzøngshì lvm dvkám ò we ínì gø angnø mèpvng kaq shvrúng shú tiqpè wáshì lvm yup nvng vl we ínø vtiq shì yàngì.

1604 nøng taq nø Vilna myoq taq vl we vshøm gø tiqgóng Gvray shvrúng shú zùng svng gòng á:mì nø gvzà màlé ke shvrúng shú vya svng kámshì yàngì. Angnø shèrwe nøt mvsøn vl we tiqgø gø ínø cvndøng dvrárì taq shvdøk shì lúnò we tiqpè íwe mvtaq Ódvdoq shvngømré nvng Roma shvngømré rì vrá dvkøm lvm dang taq dvzaqshì yàngì we tiqgø gø íe.

1617 nøng taq Polotsk myoqò svrado vya svng kámshì bøì nø gvray nvng vjúrøt lèga bok rìsvng vruò nø dvkang yàngà. St. Josaphat nø Ódvdoq shvngømré taq shvrúng shú rì døngku shvzøng shì we dang nvng singnø vgám we cvndøng dvrárì gvlā yàngà.

Ang taqkèní ódvdoq shvrúng shú rì kaq Cannan dvrá taqkèní døngku shvzøng shì bøwe ínìgø døngku mè shìvm mèpvng vrá tiq gø nvng shvzøngshì mvlún shìwe dvrá svng gvlā yàngà we ínø we shvngømré rì taqkèní gvzà shvmná mvgør we gø vhøm yàngà. Ang svng pvlàcè vkø tiqpè wanø gø bøng zíyàngà we svng yánglún shìe.

St. Josaphat shøn we taq 'ngànø Roma shvngømré nvng ódvdoq shvngømré vrá dvkøm shìlvm dvpat St. Peter ò vko vkáng svng tvle vto shøng we ínø yadang nvng sing nø gønshaq zíshì lvm tvlú øngàe' wanø shøn yàngì. AD 1623 nøng taq St. Josaphat svng we shvngømré taq kèní ngànshà wáshì we tiq mvdò í shvnatí wvpò nø lvpat béyàngì.

Add new comment

5 + 4 =