St. Margret of Scotland

St. Margaret of Scotland

Scotland móngdàn kaq roqgvr we St. Margaret nø AD 1046 nøng Hungary móngdàn taq gvlyàngà. Ang cvm lvpat taq We rvgaq taqø Norman cèlrì taqkèní dvki vrè we mvjàn ratnø Scotland svng yàmbvn bvn yàngì we íe. Ang vsak 24 nøng taq gàmzø koqkámpè Malcolm III pè nvng døngku shvzøng shì nø angcè 8 gø vl yàngì we íe.

Angnø vsvng shvngbe kaq laqyà shvlá dvtan lún we døngku mè tiqgø gø íyàngì. Angnø shóngnøt zøngwe svmaré tiqmè ínø gàmzøpèò shvmná mvgør we rvtø rìtaq gø cipshìlún dvzvŕ we ínø døngmvn we dvrá kèní we móng svng øpkáng lvm tvrà vtánā lúnwe tiqgø gø íe. Shvrúng shú rìò pvlàcè chutcháng we tvràrì taq gø tùbum dvbang-ã we mvtaq angwà nánirì nvng noqngøm tvràrì taqgø cvndøng lvm dvkám yàngà we íe.

St. Margaret taqkèní noqngøm tøngnø rì svng vrang dvzaqshì nø noqngøm tvràrì svng gø tubum dvbangā we mvtaq shèrnø dvgùn vlwe døngku mèla mvdò svng gø poqpvng yàngà. Angò lvpat taq angkaq dira we dvshá mvhoq vsvngrì tiqgø gø wur vhúng shvloò we mv vl wanø mvshøl taq yánglún shìe.

St. Margaret nø AD 1093 nøng taq shìyàngì we ínø angí vrang yàngà we Church of Dunfermline noqngøm tøngnø taq ni køm yàngà we svng shálún shìe.

Add new comment

9 + 5 =