St. Maria madalama

St. Maria madalama

St. Maria madalama nø AD 1566 nøng Italy móngdàn Florence myuq taq gvzà dvgùng shvngwe døngku tiqrap taq gvlyàngà. Àng vsvk 16 nøng taqnø àngpèní àngmèò vgámwe vdòng taq Carmelite Sisters zùng svng gòng yàngì. Àngnø we gvray dvzvŕ rì mvdòò gónggwá svng vtoshì bøì mèpvng nø àngò mvsøn nvrøm taq kristuqò dvshámvhø we bvnlì døngjá svng rílvm shvrúng nøt zøng ráì. Àngnø kadø íwe záyàng ziqyàng, mvhøtlvmrì vhømòwe ínìgø nøtcvm nøt dvshàwe mvvl, yesu wurgáng tvrà svng nøt løpshì weí dvzaqshì yàngì. Àngò lvpat yànggùng nø ngànshà pèí dvløt gvzàmwe àngpvn pvn vhøme. Mvhøt lvm vhømò we rvtø rìtaq gvray kaq vjúrøtshì nø nøt shvløm we jejúrì vtoshì lúnòe. St. Maria madalama nø àngò cúnshìwe lvpat taq mònggvn svng mòngzøl dø vlíng vpo dvzvŕ we, shvngømré kaqsvng shvla dø dvcøp lúnlvm tvrà dvpat vm:aq vnatshì nø vjúrøt dvzaqshì yàngì. Àngò lvpat làngdøm 3 nøng køpnø záyàng vhømò weí yøprá mvdàmø vl vdu yàngì. St. Maria madalama nø AD 1607 nøng taq lvpat béyàngì.

Add new comment

7 + 11 =