St. Mother Teresa

Mother Teresa ò lvpat mvshøl II tut

AD 1962 nøng vdòng dvsháza bvnlìrì taq tiq nvmshá ni dvzaq dvkángshì yàngì we Mother Teresa svng India móngdàn vsúyaq taqkèní vpø shvringò nø shvgùn shvring yàngà we íe. We nøng vdòng taq ni Philippines móngdàn taqkèní gø shvringò we nvmsvr Asia móngdànrìò Masaysay gømpaq svng gø vto shì lún yàngà.

We rvtø taq Mother Teresa àng taqkèní Africa, Australia, England, Nicaragua, Cuba, Russia nvng Europe móngdànrì taq gø àngò dvsháza sister mvdòrì poqpvng yàngà we íe. 1969 nøng March 3 ni taq Svrabín koqkámpè Paul (6) taqkèní àngò dvsháza bvnlìrì taq láng lvm dvpat wanø Modo car tiqchyàng zíòe wae.

Ínì gø we Modo svng Mother Teresa àng zúnshì we mv-vl dola 98000 í nvmò nø we gvmsùng svng manggang í zawe vsvngrì kaq cì zí lvm dvpat cì róng waò we taq láng yàngà. Wedø ni India móngdàn vsúyaq taqkèní gø àngò zaqlè tvrà vrvm taq dvpø zìbè màdá dílún lvm ku dvgøā yàngà. We dø Mother Teresa àngò dvsháza shóngnøt bvnlìrì nø tiqni mvdàm tiqni témvn shìwe írat nø àngsvng mònggvn kèní 1979 nøng October 17 ni taq Nobel gømpaq kèní shvring yàngà we íe.

Weni la taqni England móngdàn kèní gø Svrabín koqkámpè John (23) pè taqkèní gø shvgùn shvring we gømpaq rì vto shì lún yàngà. 1979 Dec 10 taq nø Norway móngdàn koqkámpè taqkèní gø Mother Teresa kaq svng shvring gømpaq zí yàngà. St. Mother Teresa nø àngò dvsháza bvnlì mvdò rìsvng 1980 nøng kèní mònggvn móngdanrì mvme poqā lúng yàngà.

1988 nøng May 21 ni taq Rome wamà Vatican city zùng tiqlòng svng gø poqpvng lún yàngà. Wedø Mother Teresa nø dvsháza shóngnøt bvnlìrì taq dvzaq dvkángshì we svng shvngbeí shálúnì we dø tiqdvchá àngí poqpvng yàngà we, àngò bvnlì tvrà taq dvzøm dvzaqshì we Sister zùngrì taq gø vsvngrì tiqni mvdàm tiqni luq mvnshì ráìwe íe. Wewa mvtaq 1979 nøng taqnø Brother zùng svng gø poqpvng lún yàngà we íe.

Vrá nø St. Mother Teresa nvng àngò mvdò rìnø vsvng shagóng dvpat chutcháng bvnlì wawe mvtaq pvlàcè chutcháng we bvnlì dvpat gø dvsháza shvrúng shú mvdò svng gø poqpvng yàngà we íe. Dèni deyaq høqshaq Mother Teresa àngí tòng ráā we tvrà svng shvngømré vsvng rì taqkèní gø zvn dvtut zømshì ráì we íe.

Mother Teresa àngí dvkám we taq yadø dvsháza bvnlìrì wawe rvtø taq vjúrøt dvzaqshì ràe, døng nøt mvsøn shèr nø dvsháza shóngnøt vl ràe wanø dvkám yàngà. Yadø Mother Teresa àngò dvsháza bvnlì pàwálvm yadáng te bøngvshvng lúngì má wani chvpdap bvnlì taq dvzaqshì ràwe mvtaq gvray kaq vjúrø shì nø dvzaq shì ràwe svng yáng lúnshìe.

Yadø jór nvngòn lúnò we Mother Teresa àngnø cvm vtang bvnlì svng té vtang shóngnøt kèní svngpvn dvcì rvwìng we mv-vl nø vsvng gø vrvm svng vpø shvring we nøt mvsøn kèní Gvray í ziwe jejú gømpaq rat íe wanø dvdam shì we íe. Wedø íratnø nøngmaq lvpat taq gø gvray àngí pvnmán bøshà we vsvngrì dvhø tasvng vpø shvring ké shálvm dvdam shì shvla we íe.

Màbóng we kámnøt tvrà, shvngømré, vsvng zìdang nvng dvcìrì dvhø rvwìng kéì we mv-vl lvm shvdøm we íe. 1986 nøng taq Svrabín koqkámpè John Paul 2 gø Mother Teresa àngò rvgaq íwe India móngdàn Calcutta di nø dvhøm yàngà. Mother Teresa àngnø vsvk lvpat tiqni mvdàm tiqni témvn shì nø svrøng ráì we ínìgø nvrshì we mv-vl àngò dvsháza bvnlì wàngrì vl we mònggvn móngdànrì vrvm svng dinø dvshà mvhøt vsvngrì kaq tubum dvbangshì we bvnlì taq mà nvr nvr dvzaq shì yàngì.

1990 nøng vdòng taq kèní nø Missionaries of Charity Sister rì mvdòò shølshú vgo tiqgø wáshì yàngì. We rvtø taq nø àng vsvk 80 gøm ráì we íe.

Add new comment

1 + 3 =