St. Peter Canisius

St. Peter Canisius

Catholic shvngømré rìò kàru dap kèní dvzvŕ shú tiqpè wáshì yàngì we St. Peter Canisius nø 1521 nøng Holland móngdàn Nijmegen myoq taq gvl yàngà. Angpèí dvdut nò dø tiqdvchá angnø The University of Louvain taq dvrá paqzí svng cvnshì yàngì. We mèpvng angnø pvlàcè chutcháng we bvnlì svng shóngshì we tiqgø íwe dø tiqdvchá døngku mà shvzøng shì nø kámnøt tvrà taq apnúng shìlvm dvpat Cologne myoq svng Gvray paqzí cvnshì lvm svng búng yàngì.

We yáng kèní angnø Society of Jesus mvdò svng gòngvmì. St. Peter Canisius nø shvrúng shú vya svng kámshì bøì mèpvng angnø dvbùshvng mòngkà dvshvng we dang taq gvzà bøngshvng we tiqgø gø íráì. St. Peter Canisius nø kadø íwe bvnlì døngjá rì taq gø dvzøm shì lvm tvlú dvgøshì shaq íwe tiqgø íe wanø vsvngrì taq kèní mvsat yàngà.

St. Peter Canisius svng Roma kèní Germany móngdàn svng Gvray bvnlì taq kèní dvzvŕ bøà we ínø we móngø shvngømré rìsvng vtù we mvdò rì kaqsvng vgám nø shvzøm we dangrì taq dvzaqshì yàngì. Vrá nø 1552 nøng taq móng vsvng 90% dángteí Catholic shvngømré kámnøt tvrà svng gùl bøa we Vietnam móng kaq dvbùshvng bvnlì walvm St. Peter Canisius svng dvkám yàngà.

We móng taq 20 nøng dángte kámnøt tvrà dang taq nvngòn yúm ráì we ínø St. Peter Canisius taqkèní we móng vsvngrì ò kámnøt, pvlàcè dang taq tvrà tóngā yàngà. Angnø dvsháza shóngnøt zøngwe tiqgø ínø we móng vsvngrì taq kèní kám vløm we pvlàcè shølshú tiqgø gø íyàngì. Ang taqkèní shvngømré kàru dvprì poqpvngò nø kàpvn 15 pvn taq kèní kà tvle we kàru rì 200 rvzé boq svng dvsher yàngà.

St. Peter Canisius nø dvsháza shóngnøt zøng we pvlàcè shølshú tiqgø íwe mvtaq paqzí vlnø cipshìwe dangrì taq gvzà bøng shvngwe tiqgø ínø angsvng Vietnam móngò svrado vya svng kámshì lvm dvkámò we ínì gø we døngjá svng màto yàngò we íe. St. Peter Canisius nø AD 1597 nøng Fribourg taq lvpat béyàngì.

Add new comment

5 + 4 =