St. Peter Claver

St. Peter claver

America móng Negroes dvcìrì svng roqgvr pè shvnshvŕ vsvng St. Peter Claver nø 1581 nøng Spain móngdàn Badu myoq taq gvlyàngà. Àngnø wángzà móngdànrì kaq svng dvbùshvng bvnlì walvm dvpat ang vsak 20 nøng taq Yezú Gáy wawe mvdò svng gòng yàngì. Mvme nøng vlé ráì dvgvp ang svng Columbia móng Gadagina myoq svng dvzvŕ bøànø shvrúng shú jau vya kámshì yàngì.

We mèpvng àngò dvbùshvng bvnlì dvpat Africa móngdàn vsvngrì vshuq wàlvm dvpat Colony rìkaq svng shølvtnà we dvshà mvhoq vsvngrì kaq svng roqgvr we bvnlì taq dvzaq shì bøì. Angnø angóng svng Negroes dvcìrìò dvzvŕ shú wanø kámshì weí angmaq svng dvbùshvng mòngkà dvshvngàò we mvtaq á:m-aq lvm nvng shiqshvn dangrì taq tùbum dvbang shì yàngì we íe.

Ang shønwe taq ngànø nvngøp kà kèní bvnlì mvtaq chvpdap bvnlì svng téwa shóngshønge wa shøn yàngì. Angò lvpat taq vshuqrì vshøm sèn gø mvdàm svng tìløp kámã yàngà we íe. Angnø tiqni taq 15 nari høq shaq mvrà vroqshìrì dvpat rvtø zíò nø bvnlì wà yàngì pègø íe. St. Peter claver nø Gadagina myoq tung taq rungwe vsvngrìò pvlàcè dang taqøgø gvzà dvbangshì nø dvbùshvng bvnlì wà yàngì we íe.

St. Peter claver nø àng lvpat béyàngì ni høqshaq dvsha mvhøt lvm rìwa vhøm yàngà we íe. Angò lvpat nø AD 1654 nøng taq béyàngì. Àng shøn yàngì we taq ngànø gømràng tiqgøò laqyà dø shvkse wáshì mvyønge pàwálvm wani gømràngnø kadø íwe rvtø taq ínìgø àngkàng svng mvrà shvri we vzingshìwe mvl wanø shøn yàngì.

Add new comment

2 + 6 =