St. Peter & Paul

Dvzár St. Peter & paul

Dvzár Peter nø dvzárìó vgoínø Bethsaida wamà taq gvlyàngàwe ngà vkwìke vsvng tiqpè íe. Kàngpè yesu mèpvng cvnbøì mèpvng àngbøng svng "lóng" wanø lvchøm lúnshìwe Peter wanø tøyàngà svng (Mt 16:18) Ngàí rá nà svng v̄lvtnøng: nà nø Piter èíe. Ngà shvngø̀mré nø lóngdø̀ng yachv̀ng mvdv̀m taq Ngàí shvzønglv́m íe.

Zùpvng dāng ang jórnònggù:ní* shvngø̀mré svng mvdv́ngké lú:ngò. Wanø vru yànga. Peter nø yesu muqlàng svng lov'mì mèpvng cvnshú yúdaq shvrà taq Mathias svng zángónø shølshú wáshìyàngì we mvtaq yesu nø meshíá Gvray íwe dang svkse wáshìyàngì.

Àngí vjúrøtnòwe taq kèní dalvm nvmik gømlarì gø gvzà dvtan lúnyàngàwe svng (dvzvŕrì 10:44) taq Piter nø kà yarì shǿn mv̄nshì ke, mòngkà tashi vsvng shvngbe mvdv̀mø Shànshér Pvlàcè lashì daqì.wanø vru yàngàrì svng yánglún shìe. AD 49 nøng Jerusalem council mèpvng àngnø dvbùshvng mòngkà dvshvng lvm dvpvt Roma svng búngyàngì. AD 64 nøng koqkámpè Birúò wvl taq kámvsvngrì kaq shvnip shvnaròwe rvtø St. Peter svnggø Vatican shìgùng mvdàmø wulgang bvtáng chùngònø shvt yàngà.

Dvzvŕ polonø dasuq myuqtaq vlwe parishé tiqpè íyàngì. Àngnø damasgúl wamà svng diwe tvrà taq vlíng vpo ráì we íe. Wemèpvngnø Asia nvng Greak móngdànrì taq dvbùshvng mòngkà dvshvng dvzaqshìnø shvngømrérì svng poqpvng yàngàpè gøíe. We dang nvng singnø kàgvp àngshvŕ dvzvŕ polo svng shvriòwe kàru rìtaq vru yàngàwe íe. Jerusalem svng làngdø vwàng ráì dvgvp àngò dvcìrì íwe yúdaqrìí àngnø Gvray tvrà svng mvjodø dvshvngòpè íe wanø tvp yàngà. We kvt polo í àngnø Roma vsvng kámshøngyàngàwe írvt àngò mvràdan svng Roma taqni kámshì lvm shukshúnshì yàngì.

Roma tungtaq róngshì dvgvp (2 timoti 4:6-7) Kadø íe wani ngà svng nø núngpà dø shèrúng nø, rvgaq tø̀m kèní ngà léshìlv́m angni akvtni vhø̄m yùl ráì. Ngàí nø cìlwàng taq shvlá wa vtú dv́ng bǿngà. Ngàí nø vjérrà taq gø tv̀ngdv́ng vjér dv́ng bǿngà. Ngaí nø kv́mnøt tvrà taq gø cv́n dvdøng bǿngà. wanø vru yàngà.

Dvzvŕ polo svng AD 64 nøng taqni vgo tutónø shvt yàngà. Constantine koqkámpè lvpvt taq dvzvŕ peter nvng poloò dvgàm mvdàmø àngníò bøngtaq kèní noqngøm tøngnø svng wa yangà.

Add new comment

16 + 4 =