St. Polycarp

St. Polycarp

St. Polycarp svng nø gvray dvbùshvng mòngkà vru shú yòhán í kám vsvng tiqgø wáshì dvzvŕ yàngà we mvtaq Smyrna myuq ò svrado vya høqshaq dang yàngà we íe. Àngnø shèrwe nøt mvsøn vlwe, jàng laqyà shvla we, shóngnøt nvng zøng nø kámnøt tvrà taq shvre tiqpè dø wáshì yàngì pègø íe. St. Polycarp í vru yàngà we kàru taq "kàngpè yesu nvng tiqdø vl rvtø taq Dvzvŕ yohan nvng àngmaq kadø vzøm nø vtoq vtip yàngì we nvng shøn ráà kàrì nø ngà vnà taqkèní ni vtá shaq døni íráì" wae.

St. Polycarp àngnø St. Vnáshuq svng Smyrna myuq léò nø Romaq kám tvrà rat kaq shvtlvm shømhøngí dùngò nø shøl vtnà dvgvp we shvmhøng svng pvnámò we wáshì e wanø yánglún shìe. St. Polycarp nø dvzvŕ yohán í dvtúò we taqkèní døngmvn we kámnøt tvrà svng shvdøng lvm rì vto shì yàngì.

Tiqni rvtø taq St. Polycarp nø Romaq myuq vdòng tvrà rvmø dì ráì dvgvp cáng noqwe tiqpè íwe Marcion nvng vhøm we kvt àngsvng vtoq shì we mvwá shì we rat St. Polycarp svng wepèí "ngà kagø øngà we mèshá ngà má wanø vtànò dvgvp àngí vtangò we taq nànø ngàshà pèò àngcè vlat pè èíe wanø tangòe.

AD 155 nøng kám vsvngrì kaq dvki vrè ò we taq St. Polycarp svng gø tap lvm dvpat cèl cèrì svng dvzvŕ yàngà we taq gø àng taqkèní cècèrì svng shvám shvaq ò we mvtaq vjúrøtā ò we rat cèlcèrì mvlúng kanø jàng laqyà rì vlíng vpo shì lún yàngà wae. St. Polycarp àng svng kámnøt tvrà kèní vpo lvm dvzaq dvkáng shì we koqkámpè svng gø àngí vtanò we taq "ngà nø yadáng te gvray ò dvzvŕ wá shøng bøngà we ínìgø vkàngpè àngí ngà svng pà tiqpvn taq gø nøt vtiq lvm vhøm dvzvŕ we mvvl pàwálvm nà taqkèní vkàngpè svng vsè lvm èwàòe má?

Nà taqkèní ngà svng tiqlang wa vsor we svmií nàrè lúnòe ínìgø nà mvngnø dvciq lvpat svmi móngdàn svng yáng mvtàm we bvnlì taqkèní nàlé shì bøì wa nø vtànòe. We ratnø St. Polycarp svng mangjøngí yaqò nø svmi tvróng taq wvrò weí shvtnò we vhøm yàngà. Wedø àngò làngdøm rvtø taq àng shøn yàngì we nø " vpè gvray á nàí ngà svng yadø kámnøt shvre kùr wàng taq shèrúngà nø nàò gùm taqkèní aq lúnlvm vkáng svng èzøng bøngà rat oqà wange" wanø shøng yàngì.

Add new comment

1 + 1 =