St. Raymond Penafort

St. Raymond of Peñafort

Dominican shvrúng shú mvdòò shølshú nvmbat 3 gø wagø íwe St. Raymond nø1175 nøng Spain móngdàn Panya myoq taq mvgàm ré døngku tiqrap taqkèní gvl yàngà. Angnø paqzí vlwe tiqgø ínø ang vsvk 20 nøng kèní Barcelona myoq taq vlwe nøt sun paqzí zùng taq shvngøt shú svra tiqpè gø íyàngì. Ang vsvk 30 nøng taq nø shvngømré rìò Cannan law dvrá nvng dvrá vjì paqzí cvnshì nvng Bologna myoq svng búng yàngì.

St. Raymond nø vlu vdánrì ziwe, dvshá mvré vsvngrì kaq tubum dvbangshì we nvng dvsháza shóngnøt zøngwe tiqgø íwe rat 1219 nønt taqnø Barcelona myuq taq vyàng roqshú svrado pèò dvzøm shú bvnlì døngjá svng vtoshì lún yàngà. 3 nøng vlé ráì mèpvng nø Dominican mvdò svng gòngvmì nø Yudaq dvcìrì nøt vwángshì lvm dang taq dvzaq dvkángshì ráì.

Tung rungwe vsvngrì kaq Muslim rìò wur taq kèní pø gvmsùngrìí chánglún lvm tvrà nvng singnø chutcháng we Gvray angmè mvdò svng gø St. Peter Nelesco nvng mvngushì nø poq pvng yàngà. St. Raymond ang taqkèní Cannan law dvrá lèga bok 5 bok svng gø vru yàngà. Svrabín koqkámpè taqkèní dvshá mvré vsvngrì kaq dang vrvm taq dvbangā lúnlvm svng gø røtnímā yàngà we íe.

AD 1238 nøng taq nø St. Raymond svng Dominican shvrúng shú mvdòò nvmbat 3 gø wagø shølshú vya svng dvkám yàngà. Ang taqkèní pvlàcè chutcháng we bvnlì taq nøt løpshì nø dvzaq shì ràwe nvng cvndøng dvrárì cvndøng dvzaqshì lvm, lèga, kàru rì taq shóngshì nø cvn dvzaqshì ràwe dangrì shvngøt dvtú yàngà. St. Raymond nø angò lvpat shìni høqshaq Gvray tvrà taq vtù werì svng vgámwe, Spain móngdàn taq vl we Muslim rì nøt vwángshì lvm dangrì taq dvzaq dvkángshì yàngì pègø íe. St. Raymond nø angò vsvk 100 nøng gømwe AD 1275 nøng taq lvpat béyàngì.

Add new comment

13 + 0 =