St. Romauld

Saint Romuald

Kermeldolise mvdò dvgàng svng poqpvng yàngàpè St.Rimu nø AD 950 nøng Italy móngdàn Ravenna wamà taq vlwe vdá mvgàmré tiqrap taq kèní gvlyàngà. Àngnø cvm lvpvt taq kèní mòngàn pyolvm dang taq wa vlín nø téráìwe tiqgø gø ínø tiqni taq nø rvgaq vtøl kèwe ívshvt lvm bumráìwe taq St. Rimuò àngpèí àngri àngyang tiqgø svng shvt bøawe taq st.Rimu taq kèní shvkse wáshì ráì.

Rimu nø welòng vsvng shvt mvngrø svng gvzà svre ráìweí st. Aporinaye dòraq zùngsvng vtshìnø yølshì bøìnø mvràdàm kámshìwe nvng vjúrøt dvzaqshìwe ívl bøì. Àngò chàng laqyà svng yàngònø àngpègø gvzà nøt tønshìweí àngò ngámshìwe lvpvt svng Silvalro taq vlwe dòraq zùngtaq vlnø dvzømshì yàngì.

3 nøng vlé ráì dvgvp nø vzàngkaq àngí wayàngàwe bvnlirì nvng singnø màshvlawe bøngríòwe ínø àngvlwe zùngyáng kèní gø lovduámì. We mèpvng àngtiqgø wa vlnø dòraq zùngcèrì poqòweí 30 nøngkøp zaqlèwàng dìyàngì. AD 1012 nøng taq poqpvng yàngàwe Arezzo shvnvng kermeldoly dòraq zùngnø gvzà bøngtewe íe. We shvnvng taq kermeldolise wawe dòraq zùng tiqzùng svng vrá àngí poqpvng yàngà.

Tiqni taq St.Rumú àngcvm dvgvp mvnyam:vm yàngà we tiqpè taq kèní àngsvng mvgvm màshvla we tiqpè íe wa nø shokshún:vtnà weí St. Rumú svng pongshøngàn svng dvjá vdu yàngì. Ínigø gvzà maléwe rvtø taq døngman lòng bumráìweí vrá vtáng yàngì. St. Rumú nø AD 1027 nøng taq Angona shvnvngø vlwe Getstro dòraq zùng taq lvpvt béyàngì.

Add new comment

10 + 0 =