St. Simon and St. Jude

Galilé rvgaq Gana myoq kèní dvzvŕ Simon nø Jú dvcìrìò cvndøn dvrá rìkaq gvzà shóngshì nø zømshì we íratnø ang svng zeluk wanø gø bøng zíshì yàngì we íe. Angnø Judiyá wamà taq Roma vsvngrì vlwe svng vgám we mvdò wáshì yàngìpè gø íe.

Simon nø kuyagún we svng mvshóngshì nø Roma vsvngrì kaq vgám we bvnlì taq dvzaqshì yàngì we tiqpè gø íe. Wedø wáshì we nila taq kangpè yesuí angsvng angmè pvn cvnlvm go yàngà. Wemè pvng angnø Bashá móngdàn taq dvbùshvng mòngkà dvshvng we bvnlì wawe rvtø we móngdàn taqni lvpat zíshì yàngì we íe.

Dvshá mvhøt nø rvyù rvyøl we vsvngrì kaq roqgvr pè St. Jude nø dvzvŕ James ò angni nvm vdu we pèdong pècè íe. Yohán lèga 14:22-23 taq "Yesuí vtá:nò nø, “Ngà svng èshòng gǿ kagǿí gø, Ngà kà svng cv̀n lú:ngòe. Vpèí ang svng shù:ngò nø, Ngàní pè nø wegǿ yv́ng di daqshì nø, ang nvng v̀llv́m íe".

Wanø vru yàngà we svng yánglún shìe. Angí Gvray shvnshvŕ kàru taq yudaq lèga svng vru yàngà we íe. St. Jude gø Bashá móngdàn taqni Gvrayò dvbùshvng bvnlì ratnø lvpat zíshì yàngì we íe.

52pm

Aa

Add new comment

8 + 1 =