St. Sylvester

St. Sylvester

Gàmzø koqkámpè Constantine taqkèní Constantine the great shvngømré rì kaq shvnglut we vko vkáng zí bøà mèpvng 1 nøng naq bøì we AD 314 nøng taq St. Sylvester nø Svrabín koqkámpè vya svng kámshì yàngì. We rvtø taq St. Sylvester taqkèní gvzà vchyak we bvnlì tiqlòng íwe Arianism wawe dvrá svng vgámò nø Yesu nø gvray íwe wawe dvrá the divine nature of Christ svng AD 325 nøng taq the council of Nicaea lìpùng gvbà svng wálún yàngà.

We rvtø taq gàmzø koqkámpè Constantine ò vlu vdánrì ziwe taq gvzà ni nøt løme wawe mvshøl rìtaq wenila Constantine Gàmzø koqkámpè nø tìløp kámshì we nvng we móng taq vkøn we zønli dvjáng íwe manggang dvjáng vmáng lvm dvpat wanø angí øpmò we Italy móngdàn svng Svrabín koqkámpè St. Sylvester kaq gømpaq zíyàngà wawe mvshøl nø jøng jøng taq mvjò we svng yánglún shìe.

Constantine Gàmzø koqkámpè taqkèní zíshì yàngì we nøt løm vlù bvnlì wawe taq shvngømré rì kaq dvki vrè we dang mvwáshì nø shvnglut vkáng zíò we, Vatican taq vlwe Basilicas of st. Peter nvng Lateran taq vlwe St. John noqngøm tøngnø rì taq noqngøm lvm vkáng rì zíò we íyàngì. St. Sylvester taqkèní gø Salarian taq vlwe Bvrishila dvgàm mvdàmø noqngøm tøngnø tiqlòng wayàngà we ínø we noqngøm tøngnø taq ni AD 335 nøng taq angò shagóng svng gø má yàngà we íe.

Add new comment

9 + 4 =