Svrabín koqkámpè Francisò lvpat (I) tut

Svrabín koqkámpè Francisò lvpat (I) tut

Mònggvn Catholic shvngømré rìò Svrabín koqkámpè Francis nø Catholic shvngømré dvzvŕ Peterò tvle Svrabín rì taqkèní (266) gø wa gø íe. Angnø Argentina dvcìrì taqkèní ínø angpè Mario Jose Bergoglio nvng angmè Regina Maria Sivori taqkèní 1936 nøng December 17 ni Argentina, Buenos Aires myoq taq gvlyàngà.

Ang bøngnø Jorge Mario Bergoglio wa tøshì we íe. Ang maq rapnø Italy móngdàn kèní yambvn bvn yàngì we ínø Argentina móngdàn taq vlwe íe. Angnøng nvm 5 gø vl we ínø svmaré 2 gø nvng nvngàré 3 gø íwe svng shálún shìe. Svrabín koqkámpè Francis nø cvm lvpat angpè ní angmè wurtaq vl nø mònggvn paqzí cvnshì bøì mèpvng 1958 nøng March 11 ni ang vsvk 21 nøng taqnø hte society of Jesuit wawe shvrúng shú jau zùng svng gòng yàngì nø gvray paqzí cvnshì bøì.

Chile móngdàn taq vsvng mvngpòng nvng tøng laqyà nvng sing we paqzí cvnshì bøì mèpvng Argentina móngdàn svng vrá vtáng ráìnø 1960 nøng March 12 ni taqnø poverty, chastity and obedience dvshá hoq, shvnshvŕ we nvng kàta lvm wawe kàciq ratshì bøì. 1963 nøng taq nø Philosophy wawe nøtsun paqzí svng Colegio de San José College kèní dáng yàngà.

We mèpvng 1964-1965 nøng dvhø taq Immaculate Conception College taq nøtsun paqzí shvngøt shú svra tiqpè wáshì yàngì. 1967 nøng kèní 1970 nøng taqnø to ang nøtsun paqzí cvnshì bøì we College taqni Theology Gvray paqzí svng dvtut cvnshì nø dánglún yàngà. Wedø mònggvn paqzí nvng Gvray paqzírì cvnshì rvtø vdòng 1969 nøng December 13 ni taqnø Svrado gvbà Ramon Jose Castellano ò wurtaq dvciq lvpat shvrúng shú jau vya svng kámshì bøì.

Zvn dvtut 1970-71 nøng taq Spain móngdàn taq vl we University of Acala de Henares taq dvtut paqzí cvnshì bøì. 1973 April 22 ni taqnø Jesuit jau mvdò rìò tøng vl dø tiqdvchá final profession wawe làngdøm kà svdiq svng kámshì bøì. We mèpvng nø Argentina móngdàn taq vl we nøtsun paqzí college taq shølshú vgo jau tiqpè ku dvzømshì bøì.

We yángø 6 nøng døp dvzøm shì bøì mèpvng 1980-86 høqshaq May Colegio De san Jose College taqzùng øp wáshì yàngì. Svrabín koqkámpè Francis nø gvray bvnlì dang, mònggvn paqzí dang vrvm taq kámvm vrvm nø dvzaqshì we tiqgø íwe rat Shvnshvŕ vsvng tiqpè íwe Svrabín koqkámpè John Paul 2 taqkèní angsvng svrado vya svng dangyàngà.

Mèpvng tìyø taq vrá dvtut Svrabín koqkámpè Francisò lvpat mvshøl ngámshì we tut svng dvshvng lvm íe.

Add new comment

13 + 1 =