Svrabín koqkámpè Francisò lvpat mvshøl 3 tut

Svrabín koqkámpè Francisò lvpat mvshøl 3 tut

Mònggvn Catholic shvngømré rìò Svrabín koqkámpè Francis nø Svrabín koqkámpè Benedict xvI pè bvnlì døngjá kèní nvrshì bøì mèpvng zvndvtut vyàng roqshú bvnlì svng paqdàng tvle shìráì pègø íráì. Angnø Argentina móngdàn kèní Roma shvngømré angké rúng taq Svrabín koqkámpè vya svng kámshì bøì we írat weni la taq mònggvn døng shvngkà vsher vmì we mvtaq Argentina móngdàn dvcìcèrì gø vtang shaq dvbù we nøt taq kèní ang svng vto bøà.

Móng dvcìcèrì shøn we taq Svrabín koqkámpè Francis nø mònggvn døng taq vl we Gvrayò vyàngré rìsvng shóngnøt nvng cipshìwe nøt mvsøn kèní roqgvr lvm pèíe wanø vtànòe. We nila taqkèní Svrabín koqkámpè Francis nø bvnlì døngjá kèní nvrshì bøì we Svrabín koqkámpè Benedict xvI ò dvtut bvnlì rìsvng ríò weí dvtut dvzøm dvzaq shì ráì we íe.

Angnø Svrabín vya svng kámshì bøì mèpvng kèní Vatican rúngtàngø wa rungnø øpkángò we dø mø:í nø vrømwe mònggvn móngdàn rìsvng dinø angò vyàng rérì svng dvbùshvng mòngkà dvshvng we bvnlìrì taq dvzaq dvkángshì ráì we íe.

Nvmlat angò dvbùshvng zaqlè diwe nø 2013 nøng July 22-29 no høq Brazil móngdàn Jenerio myoq taq wàò we mònggvn zìlàngré lìpùng gvbà taq dinø làngré rìsvng nvngòn ziwe mòngkà dvshvng bøànø 2014 nøng taqnø Israel, Jordan, Palestine móngdàn rìsvng May shvlá 24-26 ni rìtaq búng vmì.

We mèpvng August- November shvlá rìtaq Korea, Albania, France nvng Turkey móngdàn rìkaq dvbùshvng bvnlì taq zaqlè wàng dinø angò vyàng rérì kaq svng dvhøm bøà.

2015 nøng vdòng taq Svrabín koqkámpè Francis taqkèní dinø angò vyàng rérì kaq svng dvhøm bøà we móngdànrì nø srilana, Philippines móngdàn, Bosnia, herzegovia móngdàn, Bolivia, Ecuador, Paraguay móngdàn, Cuba, America móngdàn, Kyena, Uganda, cegral arican republic móngdàn, Mexico móngdàn, Greece móngdàn,Amenia móngdàn, Polang móngdàn, Georgia, azebijan móngdàn, Sweden móngdàn rìsvng dinø dvbùshvng mòngkà dvshvng bøà we íe.

2017 nøng taq nø Egypt móngdàn, Portugal móngdàn, Colombia móngdàn nvng vdè Myanmar móngdàn kaq svng 2017 nøng Nov shvlá 27 ni taq tuq ráì nø móngdàn mòngzøl lvm dangrì nvng kámnøt tvrà dangrì taq dvbangshì bøì we gø íe.

Yadø Svrabín koqkámpè Francis nø ang vsvk lvpat téráì we ínì gø àng taqkèní dánglúng dángte kùngà zángshì weí mònggvn móngdàn vrvm taq vlwe angò vyàng rérì kaq svng roqrim we bvnlì taq dvzaq dvkáng shìwe tiqgø gø íwe svng angò mvshøl lèga bok taqkèní angdongcè dvtit tvle we mvshøl yayáng nvròe.

Add new comment

4 + 5 =