Svrabín koqkámpè Francisò lvpat mvshøl (II)

Svrabín koqkámpè Francisò lvpat mvshøl (II)

Svrabín koqkámpè Francisò lvpat mvshøl (II) tut svng angò lvpat mvshøl lèga bokkèní dvtit tvle lvm íe.

AD 1992 nøng May shvlá 20 ni taq nø Svrabín koqkámpè Francisò svrado vya svng kámshì we angni ínø wedø vyàng roqshú bvnlì svng dvzaqshì ráì wetaq 1998 nøng February 28 ni taq nø angò Cardinal Quarracino mv-vl vmì we í Buenos Aires gøwr wang øpshú svrado gvbà tiqgø ku dvtut bvnlì døngjá svng vtoshì vdu bøì.

Weyángø vyàng roqshú svrado bvnlì svng 3 nøng døp wáshì bøì mèpvng nø Svrabín koqkámpè John Paul 2 taqkèní angsvng Cardinal vya dang yàngà. Svrabín koqkámpè Francis angò vyàng roqshú bvnlì dvzaqshì we nø Latin America móng køp vshvng vmì we íe. Wedø ínø angsvng 2002 nøng kèní 2008 nøng høqshaq Argentina móngdàn ò svrado angké gomvdi shølshú bvnlì svng ríbøà we íe.

Nøngmaq shvngbeí sháì we dø tiqdvchá 2005 nøng taqnø Svrabín koqkámpè John Paul 2 nø lvpat bévmì we ínø angò shvrà taq dvtut bvnlì zøm lvm Svrabín koqkám àngshár Benedict xvI svng rvsvngò we lìpung gvbà taq gø angnø gvsa tiqpè ku vbá bøì we íe. Svrabín koqkámpè Francis ang gvl yàngà we, wemóng we rvgaq taq shvngømré bvnlìrì, shvrúng shú, vyàng roqshú bvnlì mvshøl svng èyàng vtnò dvgvp angnø dvsháza shóngnøt zøng we, cipshì sháò we shèrwe nøt mvsøn rì taqkèní angò shvngømré, rvcvngcè rìnvng mòngzøl dø vzømnø shølshú shvlá tiqpè íyàngì we svng yánglún shìe.

Svrabín koqkámpè Francis nø vsvng shvngbe nvng vdu vbóng dø vzøm vzap lúnòe, angnø mònggvn pø zaqshøprì taq nøt vyuq we, mvpnøt mv-vl, zaqlè diwe tvrà rìtaq gø móngzøng vsvngrì zúnshì we modo gvbà rìtaq zúnshì nø zaqle dísháò we tiqgø íe. Wedø íratnø ang nø móng vsvngrì nvng téwa vzømwe, shóngnøt dvtanā lúnò we nøttøng nøt døng we tiqgø íráì we svng yánglún shìe.

Wedø vyàng roqshú bvnlì taq dvzømshì we rvtø 2013 nø March shvlá 13 ni taqnø Svrabín koqkámpè Benedict xvI nø Svrabín koqkám bvnlì kèní nvrshì vmì we ínø mònggvn taq shvngømré vsvng wàn 1.2 billion svng zàn dvtut roqrim lvm dvpat Svrabín koqkámpè Francis svng bvnlì døngjá tvleā bøà we íe.

Ang bøng nø Jorge Mario Bergoglio wa tøshì we ínìgø St. Francis Assisi ò bøng svng luò nø, tòniò dvrá svng roqgvr lvm, shvngømré bvnlì rì svng shvzøng lúnlvm, dvshá mvhoq vsvngrì kaq tubum dvbangshì lúnlvm nvng dvsháza shóngnøt kèní Gvray dvbùshvng mòngkà svng mònggvn køp dvshvng lúnlvm wawe nøt kèní Francis wanø bøng taq Svrabín koqkám vya svng kámshì bøì we svng shálún shìe.

Svrabín koqkámpè Francis nø Svrabín koqkámpè Benedict xvI ò tvle bvnlì døngjá svng zømshì ráì we taq mònggvn vsvng shvngbe nvng møngzøl dø vtoq vtip-a lúnò we mvtaq angò shvngømré rì svnggø shóngnøt kèní roqrim lúnò we tiqgø íráì.

Vránø shvngømré rìkaq svng dvkám bøà we taq Svrabín koqkámpè Benedict xvI nø Catholic shvngømré rìò tóng vl we dø tiqdvchá bvnlì nvrshì lvm rvtø gøm vmì we ínø we shvngrà svng Gvray jejú rat mònggvn vsvng svngbe í ngà svng dèkám bøshà dø tiqdvchá ya bvnlì dvtírì svng Gvray ang shôngshì dø dvtut wálún lvm dvpat nøngmaq dvhø tasvng vjúrøtā kéì wanø mònggvn døng taq vlwe shvngømré rì kaqsvng dvkám bøà we íe.

Add new comment

2 + 5 =