Svrado gvbà Paul Zinghtung Grawng ò lvpat mvshøl

Svrado gvbà Paul Zinghtung Grawng ò lvpat mvshøl

Svrado gvbà Paul Zinghtung Grawng ò lvpat mvshøl Svrado gvbà Pual Zinghtung Grawng nø angpè Claude Zinghtung Gam nvng angmè Anastasia Lazum Htu taqkèní 1939 nøng March 20 ni taq Bvmo gøwrwang Gauri Lungkat mvring taq gvlyàngà. Angnø we døngku ò vdø zøng ínø Rev.Fr. Bernard Way, SSC wvl taq tìløp kámshì yàngì. Ang lvpat nø gvray bvnlì taq kàngpè yesu nvng dvzvŕrì ò vyàng roqshú bvnlì svng ang nvmè la vshøm gø nvng dvzømshì ráì we kèní pvngshì yàngì. Angò cvmlvpat vsúyaq paqzí zùng nvmlat danggvp dáng bøà mèpvng angmaq rvpnø Bvmo myuq kaq yvmbvn bvn yàngì. Bvmo taq ang paqzí dvtut cvnshì lúnlvm dvpat 1950 nøng taq St. Columban's mission zùng taq rúng yàngì. Angnø cvmré lvpat taq kèní Columban's mission taq dvbùshvng bvnlì wa lvm nøt lúmwe tiqgø gø íe. Angnø paqzí dangtaq gø mvdaqnø vlømvm vrvmwe tiqgø íwe rat 1952 nøng taq Múguk myoq taq vl we paqzí zùng taq gvl yàngà. We yángø tiqnøng vl bøì mèpvng Me myoq ( Byin Oo Lwin) svng vrá vcér bøà. Angnø mvdàm dvtang paqzí svng Me Myoq Seminary taq cvnshì bøì mèpvng 1958 nøng taq angsvng Yangon St. Joseph Catholic Major Seminary shvrúng shú jau zùng kaq dvtut rúnglvm rvcvng bøà. We yángø 7 nøng høqshaq Gvray paqzí nvng nøtsun paqzí cvnshì dángbøà mèpvng 1958 nøng March 27 ni taq Svrado John Howe wur taqkèní Bvmo myoqø shvrúng shú jau vya svng kámshì yàngì. Yalong nø Kachin móngwvl kèní nvmlat shvrúng shú jau vya svng kámshì lúnvt nà pè gø íráì. Nvmlat taq angò shvrúng shú jau bvnlì svng Múmok myoq Parish taq rúng vdu bøì. Tiqnøng vle ráì mèpvng nø angsvng Bvmo gøwrwangò dvzøm shú jau nvng làngrérìò pvlàcè dang, paqzí dangrì taq shádvzit lvm bvnlì angkàng tiqpè ku (1966-1967) dvzømshì vdu ráì. We mèpvng Yangon shvrúng shú jau zùng Major Seminary kèní dvkám vtnà we dø tiqdvchá we yángø 1973 nøng høq shaq pvlàcè dang shvngøt dvtú shú bvnlì vgo wáshì bøì. We mèpvng 1973-1974 nøng taq Myikyina gøwrwang taq shvrúng shú jau bvnlì taq dvzømshì bøì mèpvng gvzà màléke angsvng svrado vya kámshì lvm rvcvng bøà we ínø 1976 April 3 ni taq Svrado John Howe wur taq vyàng roqshú svrado vya svng kámshì yàngì. Angnø Kachin dvcìrì kèní nvmlat svrado vya svng kámshì lúnò pè gø íráì. Weni la taq vchyak we bóymè 2 lòng svng tiqrá wáshì yàngì we íe. 1. France MEP wawe dvbùshvng sasvna tuq ráì we 100 nøng gømwe bóymè nvng 2. Dvcìcèrì shvngbe taqkèní vpø shvngring shàì we Mvnau (vzø lvm) kùng svng Gvray kaq apshì nø tóng laqyà vjøng wáshì we bóymè wanø mvsat shì bøì. We mèpvng 1976 nøng July 9 ni kèní vyàng roqshú svrado Paul Zinghtung Grawng svng Myikyina sasvna, St. Columban's Cathedral taq vdè dvcìrìò svrado tiqgø ku rúng lvm Bishop John Howe kèní dvkám bøà. 1977 nøng mèpvng kèní nø svrado Paul Grawng svng Kachin móngwvl vdòng Catholic shvngømré 60000 rvzégø nvng shvrúng shú jau 10 gø rìkaq dvtut roqrim lvm bvnlì døngjári dvleã bøà we íe. 1994 nøng tuqráì kvt shvngømrérì kaq dvbùshvng bvnlì taq dvzøm shú wáshì lvm dvpat Msgr. Philip Za Hawng svng angwur taqkèní svrado vya dang bøà we íe.

Ínìgø svrado Za Hawng nø 1998 nøng taq Lashu gøwrwang svng Gvray bvnlì walvm vcélshì vdu ráì weí Myikyina gøwrwang svng roqsùng lvm taq dvzømshì lvm svrado Francis Daw Tang svng 2002 nøng taq vrá dangshì bøì we íe. 2003 nøng taqnø Svrado gvbà Paul Zinghtung Grawng nø Mandalay shvngømré àngké róngò shølshú tiqpè ku June 16 ni kèní rúng vdu á:mì. We yáng kèní nø Myikyina sasvna Diocese svng Svrado Francis Daw Tang taqkèní dvtut zømlvm dvkám bøà we íe. We yáng kèní svrado gvbà Pual Grawng nø angò vyàng rérì kaq roqrìm we bvnlì rìsvng dvzáza shóngnøt vjøng kèní kámnøt tvrà dang taq shølshú shvlá tiqpè ku apnúng shìráì we kèní 2014 nøng June 19 ni kèní nø ang lvpat vsak téráì weó bvnli døngjá svng Archbishop Nicholas Mang Thang svng tvle shì bøì we íe. We mèpvng svrado gvbà Pual Zinghtung Grawng nø dvcìcè rìò Gvray shvnshvŕ kàru rìsvng vru ònø dvtøp we, dvcì bvnlì rìtaq tùbum dvbang shì we bvnlì, angò vyàngrérì kaq pvlàcè dang mvkok we bvnlìrì taqkèní dvzaqshì bøì we íe. Yadø shèrwe dvsháza shóngnøt kèní vyàng roqshú svrado gvbà Pual Zinghtung Grawng nø ang lvpat vsak 81 nøng 2020 October 24 12:00 Pm taq nø Mandalay myoqø Gvrayò Jà móngdàn svng lo á:mì nø angò ngámshì we shagóng vnvng svng Myikyina kaq luò nø October 27 ni taq St. Luke's College kùrwàng, Edin taq kømlvm dvgø shì bøì. Svrado gvbà Pual Zinghtung Grawng nø kàngpè yesuò vyàng roqshú shvlá tiqpè ku ang lvpat kømgøm zíshì høqshaq apnúngshì bøì we rvcvngcè rìò pvlàcè chutcháng shú vjøng tiqpè íbøì we taq angò pvlàcè gø Gvrayò jà móngdàn taq mòngzøl dø narshì laqlún bøò wanø vjúrøtã dvbang lvm vrìngvtnà we íe.

Add new comment

1 + 7 =