Tìløp yohánò bóy àngni

Tìløp yohánò bóy àngni
Tìlø yohán gø Yesu àngmè mariq døni muqlàng móngdàn svng lowe bóy nvng shøqò we bóy svng mònggvn vsvngrìí shvring nø wàò we shvnshér vsvng tiqgø íe. Àngò àngpèní àngmè nø Gvray mvrdàngø døngmvn vsvngrì ínø àngmè Elizabeth nø vdøm írat cvmré màshvzat nònø vsvk vbat télúngì. Herod nø Yuda móng koqkv́m wáshì dvgvp, Abiya mvdò taq Zakaria lv́nshi we shvrúngshú tiq pè v̀l yà:ngì. Ang chø̀mmè gø Aron ang pvlí pvlaq tiq mè í we, ang bø̀ng nø Elizabet íe. c 6 Angní svmā nø Gvray mv́rdv̀ngø døngman vsvng í nø Vkàngpè dvkv́mkàrì nvng dvrá rì shvngbe svng shvlá wa cà:nò vsvng íe. 7 Elizabet nø vdǿm í nø angní cvrǿng ráì høq angcè màdá.
8 Zakaria nø Gvray mv́rdv̀ngø shvrúngshú bv̀nlì wàlv́m angjā vhø̄m ráì nø bv̀nlì dvzømshi dvgvp, 9 shvrúngshú vtóng dø tiqdvchá shvwøn dó bǿà kvt Vkàngpè noqngø̀m Tø̀ngnø vdòng taq, ngórcì wv́rtv̀ng wv́r nvng gònglv́m ang svng lut bǿà. d 10 A:ngí ngórcì wá:rò rvtø̀ taq, bashà rì loksok shvngbeí nø vngám lapmø vjú rø:tnòe. 11 Wekvt Vkàngpè dvzv́r tiq gǿ nø ngórcì wv́rrà vbàng pāø rip daqì nø, ang svng dvtánshie. 12 Zakariaí yv̀ng bǿà kvt shérvkaq svre lú:ngì. 13 Wekvt muqlàng dvzv́r gǿí ang svng, “Zakariaá, mèsèreni. Nà èrøt kà Gvrayí ètáā bǿì. Nvchø̀mmè Elizabetní nø nà dvpvt angcè tiq pè gv̀l daqòe. Ang bø̀ng nø Yohan, wa tǿ ràe. 14 Nàí nø ang rvt dvbùlv́m èlún lú:ngòe; dvgá vsvngrì gø ang gv̀l daqò rvtnø dvbù longe. 15 Kadø íe wani Vkàngpè mv́rdv̀ngø ang nø rīng we í lōng nø, nø̀ vmuq gø, mvshaqtì gø ang mvaq. Ang nø angmè góng kèní ni Shanshér Pvlàcè dv̀nzø̀ng longe. e 16 A:ngí Israel dvcì cèrì mvme svng lin lú:nò nø, angmaq Kàngpè Gvray kaq vwv́ngshì dvzv́r lú:ngòe. 17 Ang nø Eliya døni nøt lø̀m nø jórnònggùn nvng tvp Kàngpè vzv̀ngzv̀ng di daqe. Kàngpè dvpvt bashà tiq mvdò dvgǿa lúnlv́m rvt, a:ngí nø angpè nvng angcè maq vrv́m dvzv́r lú:ngòe. Kà mvtā rì gø døngman we zitnøt kaq vwv́ngshì dvzv́r lú:ngòe,” a:lòe.f
18 Zakariaí muqlàng dvzv́r svng, “Ngà nø cvrǿng rángà; ngà chø̀mmè angbat gø vlē ráì. Ini yalòng dìng we nø ngàí kapà kèní lvshángònøng?” a:lòe. g 19 Muqlàng dvzv́r gǿí ang svng yadø a:lòe. “Ngà nø Gvray mv́rdv̀ngø rip pè Gabriel ǿngà nø, nà svng dvbùlv́m shv̀ngkà yalòng dvtálvm rvt ngà svng dèzv́r dakngà we íe. h 20 Eyà:ngò, ngà kàrì svng nà mèkv́m rvtnø, yadv́ng pv̀n shini màhø̄m rā dv́ngte nà nø màá èí long nø, kà shǿn mèlún lú:ngò. Iwe angrvtø̀ høqa:tnò dvgvp ngà kàrì nø vhø̄m rāe,” a:lòe. i 21 Bashà rìí nø Zakaria svng cāò we, Shanshér Tø̀ngnø vdòngø ang poni tø̀má:mì rvt dàe. 22 Ang léshì daqì kvt nø, angmaq svng kà shǿn màshvlá lú:ngì rvt noqngø̀m Tø̀ngnø vdòngø a:ngí shø̀ngran yv̀ng bǿà we svng angmaqí dǿm bǿà. Ang nø màá lè í dá:rì nø, angmaq svng màá kà wa gvzv́m mv̄nshìe. 23 Shanshér Tø̀ngnø taq ang dvzø̄mshì rà we angni gømá:mì kvt ang chø̀m svng loá:mì. 24 Wenila mèpvng chà:mí angchø̀mmè Elizabet nø, góngshvng mø̀í lú:ngì nø pungwà shvlá høq ang wāwā kúrshi sórí yadø wae; 25 “Vsvng dvhø̀ yv́ng ngà shvraq màchaq ǿngà we svng A:ngí lúālv́m rvt, Vkàngpèí ngà kaq yv́ng ètv̀mv́m dakngà nø, ngà svng yadø èwv́ngāng bǿngà,” wae.
Elizabet nø angcè gv̀llv́m rvtø̀ gø̀ ráì kvt angcè tiq pè gv̀l daqà. 58 Vkàngpèí Elizabet kaq dvsházānøt dvtàn daqà we kà tiqdv́ng vsvngrì nvng angrì angyàng rìí tá bǿà kvt, ang nvng tiqdø dvbùe. 59 Vshvt ni wani taq cv̀mrécè svng rvmø̄l vtóng cv̀nlv́m angmaq dì ráì nø, ang svng gø angpè bø̀ng dø Zakaria, wa tǿālv́m dá:nòe. d 60 Iwe angmèí nø, “Mvdaq; ang svng nø Yohan tǿlv́m íe,” a:lòe. e 61 Angmaqí ang svng, “Nvrì nvrvprì dvhø̀ taq wedø tǿshì we nø tiq gǿ gø lā màvl ni,” a:lòe. 62 Wervt angmaqí angpè svng màá kà gvzv́mshì weí, ang svng kadø tǿ mèyǿe, wa rø:tnòe. 63 A:ngí nø rūshvp tiq gø̀m lùò nø, ang bø̀ng nø Yohan íe, wa vrū lú:ngà rvt angmaq shvngbe dádv̀ng wàá:mì. 64 Wekvt chàng Zakaria ang nònggøp áshi nø, ang pvlè gø vpǿn lú:ngì nø, Gvray kaq shvrīng shvtàòe. 65 Weyv́ng kèní angmaq gùrhø̄m v̄l vsvngrì dvdv̄m vtiq nø, kà yarì nø Yuda rvgaq shìgùng móng kāyv́ng màyv́ng dvshv̄ng bǿà. 66 Tá lú:nò rì í dv́ngteí nø angmaq nøt vdòngø kà yarì mvsø̄:ngò nø, “Wedø íni cv̀mré yapè nø kadø í we tiq pè í longe ma?” wae. Pàwálv́m wani Vkàngpè Ang wūr nø cv̀mré pè nvng tiqdø v̄le.
Wekvt angpè Zakaria nø Shànshér Pvlàcè dv̀nzø̀ng weí kà dvtut lú:ngì nø yadø wae. 68 “Vkàngpè, Israel dvcì cèrì Gvray kaq dèshv̄ngnøng! Kadø íe wani Ang bashà rì svng A:ngí tìn daqà nø, angmaq svng chutchv́ng daqà. f 69 Ang dvzømshú Dawi dvgø̀ng taq, Gø̀nshaq shvlutna we Vrø̀ng tiq táng nøngmaq dvpvt bung dvzv́r bǿà. g 70 Yalòng nø darì bàn kèní Kàngpèí rvhiq yà:ngà we kàdvtutshúri nònggøp kèní A:ngí shø̀n yà:ngà dø, 71 nøngmaq kaq ngv̀nshà rì taqkèní gø, shèngōì rì wur taqkèní gø, shvlutlv́m dvpvt nvng; h 72 nøngmaq vkop vkàng rì svng dvsházālv́m dv́n yà:ngà lòng gø dvtà:nò nø, Ang shànshér we kàgvp svng gø dvdv̄m rǿnlvm dvpvt, i 73 nøngmaq vkop vkàng Abraham svng dvgv́mshi we kàí dv́na yà:ngà dø, j 74-75 ngv̀nshà rì wūr taqkèní nøngmaq svng shelu:tnì nø, nøngmaq cúnshàì angni í dv́ngte taq, shànshérnøt nvng døngman nø:tní màsvrērē Ang svng dvzø̄m lúnlv́m dvpvt íe. k 76 Cv̀mré pèá, nà svng nø Vháng vtv̄ng pè Ang kàdvtutshú èv̄l longe. Kadø íe wani nà nø Vkàngpè dvpvt tvrà dvgǿālv́m rvt Ang vzv̀ngzv̀ng èdi longe. l 77 Nàí nø Ang bashà rìí angmaq mvrà chutnā lú:nò yv́ng kèní, chutchv́ng we jejú shá dèzv́r lú:ngòe. m 78 Nøngmaq Gvray Ang dvsházā we jejú rvtnø, vháng shvlap kèní vyángtùng dègáā daqshà. n 79 Yalòng nø dø vdòng nvng shì bàngzì vdòng taq rungrì svng vwānāò nø, nøngmaq hírì gø mòngzø̀l tvrà dāng taq shø̄nlv́m dvpvt nøngmaq svng ètìn daqshà,” wae. o 80 Cv̀mré pè mv̀ng nø té mvnshì lú:ngì nø, ang pvlàcè gø nònggùn kv́ng lú:ngì. Israel vsvngrì kaq dvtánshìlv́m angni mvhøqò dv́ngte ang nø rvgaq mvgūng móngø̄ v́ldv̀ng wae. 
 

Add new comment

1 + 3 =