vháng lún lvm dang paqzí mòngkà dvshang shú sara Brian Tracy

Brian Tracy nø mòngàn taq svté vtangpè Bill gateò wulaq bvnlì taq paqzí zí shú tiqpèí nø American môndàn taq gvzà bøngte we vháng lún lvm dang paqzí mòngkà dvshang shú sara tiqpè íe. Àngò monkà dvshang we lìpòng svng móngdàn 40 móngdàn taq wàbøà nø 90 móngdà hø dì bøì we íe. Brian Tracy taq dvgá dø vhánglún lvm dang paqzí zÍshúrì nvng màbóng we taq àngò cúnshì we lvpvt taq kèní paqzí lushì shvla we íe. Kadvgvp ínìgø àng shøn we taq "ngàò lvpvt nø mòng mvzøl nø dvshá mvhøt lvm wa vhøm:ò we taq té:ng lóngà we íe" wae. Brian Tracy nø California móng taq dvshà we døngku tiq rap kèní gvl yàngà nø paqzí dang taq gø dáng hø lóng mvlún yàngò we íe. Àngò nvmlat banlì nø ámpà sing taq dvzømshú wá shì we bànlì ínø dørøm kèní mèpang sháng høqshaq dvzøm shìrà we íe. Mepang bànlì nø modo shørò we bànlì taq dvzøm shì dángí Company tiq lòng taq dvzvr shú wáshì bøì. Àngí dvdamò we taq ngàò lvpvt behøq yadøí we bànlìrì wa nø wámadu wa nø dvdàm bøa. Àngò lvpvt 20 nøng taq nø rømnvng 2gø nvng Asia, Europe móng nvng Africa móng rìsvng zaqlèwàng búng:ámì nø rvgaq mvgòng móngrì svng vriq bøa. Tracy nø àng lvpvt vlíng vpo shìlvm dvpvt lìga rønø sànshì we taq tiqni vdòng 5 nari høq dvzaq shìbøì. We rvtø rømnvng rìtaq kènígø yadø rvzaq we bànlì rìwa wà:m we tiqpè lìga canshì we taq rvtø dvbéòe wanø shvyøm we gø vhøm yàngà. Tracy nø lvpvt vlíng vpo nø vháng lúnlvm nø àng dvtàng tàng dvzaq shì ràe wa nø kám we íe. Lvpvt vlíng vpo nø vháng lún lvm dang 3 dang vl we taq 1. Kám nønt vl ràe. Kadvgvp gø dvpéshì we vl mvdaq 2. Manggá gvl shì nø we lòng manggá lúnlvm dvpvt dvzaq dvkáng shìràe. 3. Canshì we tvrà síngshá shìnø vpøò dángí làngdøm høq shaq canshì ràe wanø shønyàngì. Àngò lvpvt 40 nøng høshaq ni vràm 3nari lìga rø nø canshì we dang taq dvzaq shìbøi mepang nø vháng we paqzírì lúnònø zùng gø dángbøà. Tracy nø Vháng lúnlvm wa we taq àngdèò manggá sàng chaqdvp waò we íe wanø kámwe íe. 3% yàwet vsàngrì taq wa àngdèò manggá gvlshìnø dvzaqshì we ínø 97% yàwet vsvngrìnø wedø mvwáshì wae. Gø vràmtaq àngdèí dèdamò we manggá vle ínigø we lòngsàng lún lvm dvzaqshì we dang mvwáshì wae. Manggá tiqlòng dvpvt dvlàrì tup tup wa vl mvra, nvmlat pángshìnø dvzaq shì lám wa vchyakè. Èwàò we bànlì taq kèní lúnshì we pvn 2 dang vle we lòng nø jór nvngòn nvng søm vnøn we íe. Søm vnøn we vdòng taq dvzaq dvkáng shì we nø jøng jøng ni jór nvngòn lúnshì daq we íe wanø Brain Tracy taq kèní nvngòn zìnø shønwe kà 'The Secret of Success' wawe lìga bok taq yáng lúnshìe.

Add new comment

1 + 2 =