Yesu kristuqò jà nvrøm bóy àngni 

Yesu kristuqò jà nvrøm bóy àngni 

  Shvnshér we yesu kristuqò àng mvsøn nvrøm svng vpø shvring we nø àngò chutcháng we tvrà, shóngnøtrì svng shvla dø jejú vtangá we gømla tiqlòng niíe. Yohá 19:34 " Iwe, cìlcè tiq pèí nø mvngjø:ngí Ang svràm pa yaq bǿà nìnø, shvwi nvng tìshø̀l chàng vyǿ daqì." Wanø yánglún shìe. Yesuò shagóng shvwi nvng tì nø shvnshér we scramentu wanø vpø shvring shì we dø tiq dvchá yalòngnø vsvng jøng jøng nvng shóngnøt lvjøm svng dvtanwe íe. St. John Eudes í AD 1670 nøng taq vru yàngà we lèga taq vpø shvring nø noq vpøwe lvm vpøwe yesu àngò jà nvrøm svng dvgùng shvringwe wanø vru yàngà. Vránø yesu kristuqò jà nvrøm svng vpø shvring we gvsa gvba tiqgønø Alacoque kèní shvnshér we Magreth íe.

  Àngnø AD 1673 nøng December 27 ni taq yesu vdòngø vjúrøt shìwe rvtø yesu nvrøm svng vpø shvring nø noqlvm shøngran zíò we svng vtoshì lún yàngà. Àng svng shøngran kèní vtànòwe taq "ngà nvrøm svng èyàng:ò ngà nvrøm nø oqà wawe svng vtoshì lúnlvm tvle vsvngrìí yáng mvpvnwe dvki vrèwe nvng mvnyamvmwe svng wa vhøm:òe." Wanø vtàn yàngà. AD 1856 nøng taqnø Svrabín koqkám IX pè wapè Pius taqkèní shvngømré vdòng taq nøng vrvm Yesu kristuqò jà nvrøm bóy àngni bóymè svng wàlvm dvkám yàngà.

Add new comment

4 + 8 =