"Svrabin Koqkvm Francisí nø Gvray dvzømshú (7) gø svng Shansher we Vsvng dv'ng lvmrvt gundvtøp lvm vkvng zíò Shvngkà"              

 "Svrabin Koqkvm Francisí nø Gvray dvzømshú (7) gø svng Shansher we Vsvng dv'ng lvmrvt gundvtøp lvm vkvng zíò Shvngkà"

             
Svrabin Koqkvm Francisí nø  rvzvngce tiqgøí cvndvgøm ra we mvtúrì mvdvm téwa cvndvgøm lúnò we zit nønt vl we Gvray dvzømshú (7) gø kaq svng Shansher we Vsvng dv'ng lvmrvt rawe mvtúrì dvtøp panglvm  vkvng zíbøā we íe. We mvdvmø Gùngū Dvmmvdaq móngdàn taq "Ípūlā" yóga zønlì vsher we rvtø vzaqshì nønt dvnzøng we í vdèo lvpat svng mà-mvpashi nø yóga zønlì zā vhømò rì svng mvrézā mv-kok dvdí nønt í gun lvjvng bøā we sasvna dvzømshú Mama (3) gø gø vbá we íe.  Shansher we Vsvng dv'ng lvmrvt rawe mvtúrì 
 gundvtøp lvm rvt dvzømshú (7) gø nø lvpvng rāmø dvtvnshi rì íe. 

(1) Gvrayò dvzømshú Mercurio Maria Teresi nø gai chuk Svrado tiqpè íe. Àng nø Monreale o gai chuk Svrado íyà:ngì. Angnø (1742,october 10) ni taq Italy móngdàn,Montemaggiore Belsito taqø shøq yvngà nø, gai chuk Svrado ku dvzaqshì bøì nø dvbùshang sasvna bvnlì taq (1805, April,18) ni taq vkangpè vdòngø mà-vl yàngì.

(2) Gvrayò dvzømshú Cosma Muñoz Pérez nø svsana gørwang øp tiqpè í yàngì. Ínigø mèpvng sasvna vdòng taq rawe mvtúrì rvt "Gvray àngme Medoí ròqgar cvmrérì" wàwe dvzømshú mvdo svng pvng yàngà. Angkaq spine móngdàn, Villar del Rio taq (1573) nøng taq shøq yvngà nø,Spine móngdàn, Córdoba taqø (1636,December,3) ni Gvray vdòng taq mà-vl yàngì.

(3) Gvrayò dvzømshú Salvatore Valera Parra gø sasvna gørwangøp shvrúngshúpè íe. Angkaq (1816,2,27) ni, spine móngdàn, Huércal-Overa taq shøq yvngà nø, (1889,3,15) ni taq mà-vl yàngì.( Angò lvpat mvshøl svng internet taq lánø rø lúnshìe.vkvt nø ànglvpat mvshøl vdongce wa dvshvng shìwe íē.)

(4) Gvrayò dvzømshú Leo Veuthey nø shweslan móngdàn, clodoveo taq 1896,3,3) ni taq shøq yvngà. Àng nø fransic gin shvrúngshú mvdo taq shvrúngshú tiqpè íe. Ínigø angnø dvbù shvng bvnlì wà we Italy móngdàn, Roma myoq taq (1974,6,7) ni taq vkangpè vdòngø mà-vl yàngì. 

(5) Gvray dvzømshú Annelvira Ossoli nø Italy móngdàn,Orzivecchi  taq (1936,8,26) ni taq shøq yvngà nø, Gūngū Dvmmvdaq móngdàn, kikwit taq dvbùshang sasvna bvnlì wà dvgvp (1995,3,23) ni taqø " "Ípūlā" yóga lúnò nø mà-vl yàngì. Angnø dvshá mvhøt mvmè vhømò yv'ng kèní dvzaq dvgvngshì lú:ngì we dvzømshú ( congregation of the sisters of the poor) mvdò taq Mama tiqmè gø íe.

(6) Gvrayò dvzømshú Vitarosa Zorza svng nø (1943,10,9) ni taq Italy móngdàn, Palisco taqø shøqò nø Gūngū Dvmmvdaq móngdàn, kikwit taq sasvna bvnlì wa dvgvp"  Ípūlā" yóga lúnò rì svng gun lvjvng we taq yóga zønlì lúnò nø sasvna bvnlì wàwe rvgaq taq (1995,5,28) ni taq mà-vl yàngì. àng gø dvshá dvré vhømō lvpat yv'ng kèní Dvrá shvdik shì bøí we dvzømshú mvdo Mama tiqmè íe. (Congregation of the Sisters of the Poor)

(7) Gvrayò dvzømshú Danielangela Sorti gø, àng nø dvshá dvré vhømō lvpat taq kèní Dvrá shvdik shì nø dvzaq dvgvngshì rà íwe dvzømshú mvdo taq kèní Mama tiqmè íe.Àng nø Italy móngdàn,Bergamo taq (1947,6,15) ni taq shøqò nø, Gūngū Dvmmvdaq móngdàn kikwit taq sasvna bvnlì wà dvgvp "  Ípūlā"  Yóga zønlì lúnò rì svng gun lvjvng we taq ang ígø yóga lúnò nø sasvna bvnlì wàwe rvgaq taq (1995,3,11) ni Gvray vdòng taq mà-vl yàngì we íe

Add new comment

1 + 2 =