2020 nøng vdòng mònggvn taq shvt vhøm bøà we

2020 nøng vdòng mònggvn taq shvt vhøm bøà we

Catholic shvngømré kèní dvbùshvng bvnlì wa vsvng 20 gø íwe shvngkà Vle vmì we 2020 nøng vdòng mònggvn taq dvbùshvng bvnlì taq shvt vhøm bøà we Catholic shvngømré taqkèní svmaré, lvngàré shìpvn svng Vatican shvngkà dvp kèní dvrá shvng vtàn vtnà.

20 gø høqshaq shvt vhømò nø lvpat zíshì bøìwe taqkèní 8 gø nø shvrúng shú Jau 8 gø Sister 3 gø, Brother 2 gø nvng shvngømré vsvng 6 gø íwe svng shálún shìe. Shvt vhøm bøà we vsvngrìò mònggvn móngwvl shvràrì Mvlúngka nø America móngdànrì taq shvt vhøm mò we ínø we móngrì taq shvrúng shú jau 5 gø, shvngømré vsvng 3 høq shaq lvpat zíshì bøì. Nvmbat 2 nø Africa móngdànrì taq kèní ínø shvrúng shú jau 1 gø Brother 1 gø, Sisters 3 gø nvng shvngømré vsvng 1 gø íe.

Asia dan taq gø shvrúng shú jau 1 gø, Brother 1 gø nvng shvngømré vsvng 1 gø ínø Europe dan kèní shvrúng shú jau 1 gø shvt vhømò nø gvray dvbùshvng bvnlì taq lvpat zíshì bøì we svng shálún shìe. Yadø mònggvn taq dvbùshvng bvnlì wawe vsvngrì kaq dvki vrè nø shvtnò we shìpvn èyàngvtnò dvgvp 20000-2020 dvhø àngsé mvzuqnøng 2 lòng vdòng taq 535 gø høq íráì we taq Svrado 5 gø gø lvpat zíshì bøì we íe.

Shvt vhøm mòwe àng mvtúrì taq Dang àngpvn pvn taqkèní dvki vrè nø shvt vhøm mòwe, kámnøt tvrà nvng singwe møí nø dvgá dang àngpvn pvn taqkèní shvt vhøm mòwe írat àngmaq kaq kámnøt shvrerì wanø bøng mvshvng we gø íe. Tiq maqnø ngànshà mvdòrì wurtaq kèní shvt vhøm mòwe, tiqmaqnø zaqlèwàng diwe tvrà rì ta shvt vhøm mòwe, svngpvn vko vkáng rì, toniò dvrá roqgvr we bvnlìrì taq dvzøm shìwe vdòng shvt vhøm mòwe rì íwe svng gø shálún shìe.

Dvgá dang taq kèní ya 2020 nø vdòng lvpat zíshì bøì we Gvray bvnlì dvzømshúrì Ya 2020 nøng vdòng taq nø mònggvn taq Covid 19 yóga dvjáng vkøn bøì we rat nø gvzàni shìwvt luqwe nøng tiq nøng gø íbøì. We dvjáng zønli vkøn we taqkèní lvpat zíshì bøì we cì svra won, svra mèrì, shvrúng shú rì nvng shvngømré shølshúrì gvzà lvpat zíshì bøì we íe.

Europe dan Catholic svrado àngké róng kèní tvnùngvtnàwe shvngkà taq vle vmì we 2020 nøng vdòng Covid 19 yóga vsvk cøm bøì we Catholic shvrúng shú rì shvngbe 400 gø dángte íwe svng shálún shìe.

Add new comment

2 + 0 =