(2021) nøng taq Cardinal (6) gø lvpat (80)nøng vhøm wē Shvngkà

(2021) nøng taq Cardinal (6) gø lvpat (80) nøng vhøm wē Shvngkà

(2021) nøng January shvlá (20) nī taq Sudan móngdvn kèní Khartoum myoqò Gaichuk svrado bvnlìrī nø dvzaqshì yv'ng íwe Cardinal Gabriel zubeir wako, march shvlá (8) ni taq nø tìni Africa kèní Durban ò Gaichuk svrado Wilfrid Napier, jun shvlá (8) ni taq Cardinal rìo kōngzī mvdò taq vbá nø bvnlìrì we Austria móngdvn kèní George pell, junly shvlá (17) ni taq lùvis sitgvn myoqò Svrado íwe Maurice piat, August shvlá (18) ni shvrúngshú mvdorìo shølshú vgo nvng Vatican kèní bøng tewe Shvngkà kingmvng zong taq zongøp bvnlì rīwe Beniamino Stella nvng (November) shvlá (7) ni taq Milan myoqò Svrado nvng Venice myoqò Svrado bvnlì taq dvzaq dvgvngshi bø íwe Angelo saloca maq nø lvpat (80) nøng vhøm bøì mèpvng Vatican taq kèní wàlvm íwe lìpongrì taq vbá lvm møi we svng Vatican kèní dvshvng bøā we íe.

Add new comment

1 + 6 =