America kèní Svra wun tiqpè Catholic Shvrúngshú Wajau tiqpè bøn bø'ì we 

America kèní Svra wun tiqpè Catholic Shvrúngshú Wajau tiqpè bøn bø'ì we 

America kèní Svra wun tiqpè íwe Doctor KO Lunbā Thomas nø dvgá (8) pè nvng tiqdø Dominicatbaì St.josep Sasvna  shvra yv'ng may shvlá ( 20 )ni taq shvrúngshú vya kvmshì bø'ì. 

Washing Dan DC taqø vl we Mvra mà-vl Bacilica Gvray angmè Noqngøm tøngnu yv'ng kvmshì nø Calanbats Svrado gvbapè Bishop Earl K Fernandes í shvrúngshú vya kvmà we Missa Kàgvp núng nø Noqngøm rvtø svng shøl bø'à.

Shvngømré me dvpvt gø Dominican mvdò dvpvt gø yalòng nø Gvray ìshøt igvn tiqlòng íe wā Svrado gvbapè í shvrúngshú Wajau àngshvr (8) pè kaq svng dvkv'm bø'à we íe .

Doctor shvrúngshú bøn lúngì we shvrúngshú pè Thomas nø U-aíyú Byīne yv'ngø telúngì nø 2012 nøng taqø Svra wun byòq svng lún yangà. Shvrúngshú zong kaq svng nø 2016 nøng taqkèní wā pvngshì bø'ì wā Dominican internet wabsai kèní dvtánò è.

" Ring vtv'ng we Noqngøm rvtø tvyø rì kèní dvshvng Kà mvtú rì nø nøngmaq Dominican mvdò kaq svng nvmlat tiq mvtú ku shøl lún we tiqlòng gø íe. Wè mèpvng Dominican rì nø Gvray dvbùshang mongkà dvshvng we taq ngangdìng dø vpnóngshì nø dvzaqshì, shvkse wáshì lún rì íē wàdang svng Ngàí shángò yv'ngkèní ngà kaq go èpvngè," wā Svra wun pè i vkvtdø shønòe.

Order of Prechers, O.P Dvrá Mongkà dvshvngò rì mvdò kaq svng shànshér pè Dominic í pvng yangà we íē. Dominican rvgaq àngkang St.joseph Sasvna lòng nø America yv'ng vl we Dominican rvgaq me (4) lòng vdòng taqø tiqlòng vbá we íe.

Add new comment

2 + 1 =