"Argentina Nobel suq kømpaq vtoshì lúnò gø' Kàru lvngli pe Perez Esquivel dvpvt svrabín koqkvm Francisí vjúrøt dvbvng we"

"Argentina Nobel suq kømpaq vtoshì lúnò gø' Kàru lvngli pe Perez Esquivel dvpvt svrabín koqkvm Francisí vjúrøt dvbvng we"

"Argentina Nobel suq kømpaq vtoshì lúnò gø' Kàru lvngli pe Perez Esquivel dvpvt svrabín koqkvm Francisí vjúrøt dvbvng we"

 Svrabín Koqkvmpè Francisí shiqshan mvlúnò rì mvdvm bø'løm shóngnønt svng dvtán nø  lvngdøm dvtán we taq Argentina móngzøngce shó vngvt shì we tiqgø'kaq shiqshan lúnlvm rvt Svrabín Koqkvmpè Francisí nø nar ni taq Kàru tiqlòng shvri bøā.

Adolfo Perez Esquivel nø nøngshvr nvmlat ni la Yóga zønlì àng dvja mvsháshì gónggīlvm vhømò nø Argentina móngdàn Mar del Plata ò banglaì tì nó:ng vdam pā nārshì ra shiyat taqø cì róng gvlshi we íe. 

Vrá bān lú:ngì wā Shvngkà svng tá lúnshì bøì mèpvng Svrabin Koqkvm nø Buenos Airesò tìni tut Gilumiter (400) dvngte vsár we Mar del Plata myoq kèní Bishop Gabriel Mestre kèní tiqdvtvng Mr. Perez Esquivel kaq svng Kàru tiqkùm shvri bøā we íē. 

Svrabín Koqkvmpè Francisí nø Mr- Perez Esquivelò døngku me Amanda Guerreo kaq svng gø pàmvrà wà Kàru shvri bøā we íē.

  Shànshér we Gvray angmè Marií roqgar dvbvng nø Vkangpè Yesuí ìshøt igvn leqzi nøng wā Kàru svng lvngdøm dvtømòe. Àng dvja shvlá lú:ngì we Mr. Perez svng svrado Mestre nø nøngshvr ni taq vzē nø dì bøì we íe.

Tiqnønt tiqmvyùng wáshì nø vjúrøt weí svradopèí nø zā gø kaq svng nàmmv'n có mvt we Sacramentu svng zíò dang svng Diaspora website yv'ng dvtán bøā we íē.

  Vsvng tiqgø'ò vmíng vkvng nvng Vsvng mvmèí vjú lúnlvm rvt mongzøl lòng dvpvt dvzaqshì gø Argentina dvcìrì svng tiqdvshaqí bān lúnlvm vjúrøt na dvbvng lvm rvt Catholic rvzvngcerì kaq svng dvkvm bøì we íe.

"Dvshá hoqrì mvdvm shvnip shvnàr lòng svng shvyø'mp we"

Argentina móngdàn svng 1976 nøng kèní 1983 nøng høq øp kvng yvngà we Cil ānāshìn svnit svng vgám nø mongzøl lvm dvzaq dvkvngshì rì dvpvt shøngni nvng Kàru Svra Mr. Perez Esquivel svng 1980 nøng taq Nobel suq mongzøl kømpaq lòng svng  shvring yà:ngà.

   Àng nø ānāshìn rìò wūr taqkèní Tūng taq gø (14) shvlá vlé ráì høqshaq róng bøì mèpvng Tūng rú:ng dvgvp ni Nobel suq kømpaq lòng svng gø vtōshì lún yàngà.

   Mr. Perez Esquivel nø Latin America móngzøngcerì wàwe bøngí mongzøl lòng wā tøò we kømpaq svng vtōshì bøì nø Vsvng cvmaqcè kaq wā mvr zì we v-toq v-tip we svnit shvnàr lòng svng vgámà gø' gø íe.

Vsvng mvdò cvmaqcè kaq wā vjú lún dvzvr we v-toq v-tip we mvdò tiqlòng kaq wā mvnvtshì lòng nø mvdò nvng sing we taq vtu vrè we, nønt dvshà mvhøt lvm lòng nvng shvnip shvnàr lvm lòng svng wā bø:n dvzvrè.

   Nobel suq svng vtōshì lún bøā mèpvng vní ni vlē ráì dvgvp Mr. Perez Esquivel nø shat vhøm lvm yv'ngkèní lutshi yangì. Àng nø shøngni nvng angò Shvngkà taqø mongzøl lòng nvng dvrá lòng yv'ngkèní tiq dvtáng Vsvng tiqgø'ò vmíng vkvng svng hángà we wà yàngà. 

2013 nøng Svrabin Koqkvmpè kaq svng dv'ng we bóy vtv'ng bøì vdòng  Buenos Aires  rvgaq íwe
Mr. Perez Esquivel nø svrabín koqkvmpè Francis nvng lvksan v-toq v-tip nø dvman bøì we íe.

Add new comment

1 + 2 =