Bílín nvng kyat tu dvhø̀ tvrà taq zaqlè to modo vngaq nø̀ zaqlè vsv̀ng (7) gǿ dvláshì bǿì we taq cv̀mré gø vbá we Shvngka

Bílín nvng kyat tu dvhø̀ tvrà taq zaqlè to modo vngaq nø̀ zaqlè vsv̀ng (7) gǿ dvláshì bǿì we taq cv̀mré gø vbá we Shvngka
Mon móngwv́l Bílín myuq nvng Kyat tu myuq dvhø̀ tvrà mvdàmø zaqlè to modo tiqchàng vdvpshì bǿì wanø̀ dvsháza shvlut mvdò kèní vtànvtnà.August 22 ni vsháng nv̀mjàng 10 AM rvtø̀ Bílín myuqne, Vlúlé mvrìng taq vlwe shǿngkøm rvmø jak róng shvnvng taq zaqlè modo tiqchàng vdvp shì bǿì wanø shálún shìe. 
Wedø modo vdvp shì we taq zaqlè vsv̀ng lvngàré 1 gǿ, svmaré 4 gǿ nvng cv̀mré 2 gǿ dvlá ke bǿà wanø vtànvtnà. We zaqlè modo chàng vdvp shì bǿì we taq dvsháza shvlut mvdò dinø cháng dvbangwe bv̀nlì kèní dvbang shì nø̀ dvlá ke bǿà we zaqlè vsv̀ngrì kaq gø Bílín myuqne cìróng svng cì lvjángshì lv́m tò bǿà we íe.

Add new comment

11 + 4 =