Bangladesh móndàn taq dvbùshvng bvnlì wawe shvrúng shú Fr. Tiqpè Covid 19 yóga zønlì rat shì:ámì we shvngkà

Bangladesh móndàn taq 62 nøng hoq vl bøì we shvrúng shú jau (Father) tiqpè nø July 26 ni American móngdàn taq Covid 19 yóga zønlì rvtnø shì:ámì. Father Eugene Eduard Homrich shì:ámì mèpvng àngò rvgaq íwe Michigan taq vl we Muskegon taq køm bøà. Àngò vsak nø 92 nøng í:ámì we íe. Àngnø Muskegon wamà taq 1928 December 8 ni taq shøq yàngà nø 1955 June 8 ni taq shvrúng shú jau vya kámshì yàngì nø we nøng vdòng taq ni Bangladesh móndàn svng dvbùshvng bvnlì wa lvm dvpat búng yàngì. Bangali kà svnshì bøì mèpvng Dhaka svrado gørwang taq Bangali dvcìrì dvpat 3 nøng dvbùshvng bvnlì wa yàngì. Fr. Homrich nø 1959 nøng taq Mymensingh Diocese vdòng Jalchatra Jau gørwang svng vsélshì bøì nø 1992 hoq vl bøì mèpvng Pirgacha svng vrá vsélshì nø vl yàngì. Àng taq kèní pazí zùng 30 ján poq:ãbøa weí àng kíng mvdàm cvmrérì paqzí cvnshì lún bøà. Wedø dvsháza bvnlìrì taq dvzaq dvkáng shì we Fr. Homrich àng svng Bangladesh vsúyaqrì taq kèní gø gvzà vpø shvringò we íe. Cardinal Patrick shønwe taq " Fr. Homrich nø dvbùshvng bvnlì wa we taq shvre tiqpè íe" wae. Fr. Homrich nø Bangladesh móndàn vdòng dvbùshvng bvnlì taq shvre tiqpè dø dvzaq shìwe mvtaq cvmrérìò shiqshàn tvrà nvng paqzí dang taq gø gvzà tùbum shìpè gø íe. Mymensing svradopè Paul shønwe taq "ya móng dvcìrì svng shóngshì nø roqgvr pè lvpat vle á:mì we rat nøt yòl lvm í:ámì" wae. Fr. Homrich shøn yàngìwe nø " móngdàn taq liga paqzí nø mvdøng vchyak we tiqlòng íe wa shøn yàngì.

Add new comment

3 + 1 =