Catholic lùmuq gùnyvt v-toq v-tip mvr lìpong Philippines Sasvna taq yà shvlá vdòng wàlvm Shvngkà

" Catholic lùmuq gùnyvt v-toq v-tip mvr lìpong Philippines Sasvna taq yà shvlá vdòng wàlvm Shvngkà "

 

Philippines Catholic Svrado  àngké mvdò kèní November (26-27)ni taq " Catholic lùmuq gùnyvt v-toq v-tip mvr " lìpong svng wàlvm íbøì.Yalòng lìpongò àng mvtú àng mvnggá taq v-toq v-tip we mvr svng lángshì lòng nø Gvray dvbùshang mongkà svng dvshér lúnlvm rvt gvzà vdù vbóng we tvrà tiqlòng íwe dang shálún lvm rvt íe, wànø shønòe.

 

Lìpong svng kømngø'm ráì we vsvngrì taqkèní lùmuq gùnyvt v-toq v-tip mvr ò lvngdøm dvtán we mvtú rì svng dvtit tvle lvm, vkvtdø shá lúnshì bø mèpvng àngdeí wáshì we tvràrì svng gø tvlíng nø wálúnlvm rvt nvng v-toq v-tip we mvr svng lángshì dvgvp Catholic media dvrá nvng vbóng vtuk dø dvnung lvm, vyáshì lvm dangrì svng gø dvkvm lvm rvt íe.

 

Yalòng lìpong kaq dvnung nø shvngøt dvtú lvm rì nø Philippines móngdàn vdòng taq vl Sasvna vrvm taqkèní Níbvnya lvp taq vháng we zilàngré Paqzí vdèrì, lùmuq gùnyvt dang taq shá vpán rì lúmlvm íbøì.

 

Yalòng lìpong taq dvbùshang sasvna wàwe taq kadø íwe tvràrì svng làng vdù e, láng màdu, dènila lùmuq gùnyvt tvrà dang nvng wè rìí øpwe dang rì svng dvtøp nø lùmuq gùnyvt lángrì kaq yalòng lùmuq gùnyvt taqkèní Sasvna kaq svng gø, dìngman we tvrà svng gø, mà-shvla dangrì kaq svng gø kadø wā Kùmpgàr lvm tvrà rì svng gø, Shvngkà mvgvm mv-jòr dø dvshvngò rì kaq svng gø kadø wā Kùmpgàr nø Shvngkà shvlá dìngman lòng svng rvtø zíhøq yìl nø kadø wā dvshvng lúnlvm wàwe dang rì svng gø tvyø shølshú vgorì taqkèní shøn bø'à we íe.

 

Online Catholic media mvdò rì poq lúnlvm, Facebook svng Catholic media dvrá nvng vbóng dø vjú vl dø kadø wā lánglvm, àngwa mvtú dang rì svng gø vrá tiqkvt dvnung nø vrashìlvm íe, wànø shønòe.

 

Add new comment

2 + 1 =