Catholic lvngaré tiqpè Rosary rø vjúrøt rvt mvra dàm wā Uru Gvmsùng (1200) lvp zí shì we 

Catholic lvngaré tiqpè Rosary rø vjúrøt rvt mvra dàm wā Uru Gvmsùng (1200) lvp zí shì we 

Andrew wā tøshì we Spain catholic rvzvngce tiqpè àngò twitter v-toq v-tìp mvr taq vsvng mvngpòng yv'ng Rosary rø vjúrøt we Sumla Hang hvpshì rvt móngdàn vsuyaqò kønmvng gvsa tiqpè í àngkaq dàm Gvmsùng waqlvm mvbøn tiqlòng bø'ná:mì we íē.

Andrew nø àngò v-toq v-tìp mvr taq hvp bø'à we Sumla Hang nø vkvt àngshvr hvpshì bø'ì we Sumla Hang nø mø-í. Vle a:mì we ( November 27-2023 )nøng dvgvpmò Sumla hang íwe dang, vsuyaqò kønmvng pè kaq svng bø':nàòe.
Íni gø kønmvng pè taqkèní mà-toò mvdvmø dvgá Mvra v-ní dàm (2) v-ní lòng bóng nø dàm (3) lòng dvpvt wā Uru Gvmsùng (1200)lvp zv'ng dvzvr nø zí shì bø'ì wā shønòe.

Add new comment

5 + 0 =