"CDM mvdòø vbá we svmilìng  taq bvnlì wàwe wøntánrì  àngmaq vl we chømrì kèní vzérshì we taq Mandalay Catholic rvzvngcè zilvngréri kèní Modo nvng nónggùn kūngà taqkèní dvbang shì we"

"CDM mvdòø vbá we svmilìng  taq bvnlì wàwe wøntánrì  àngmaq vl we chømrì kèní vzérshì we taq Mandalay Catholic rvzvngcè zilvngréri kèní Modo nvng nónggùn kūngà taqkèní dvbang shì we"

 
Mandalay myoq  svmilìng bvnlì taq zømshì we wøntánrì nø CDM taq zvndvttut bvnlì wà rvt wøntá:n bvnlì taqkèní nàrshì we taq Mandalay Catholic gai chuk sasvna kèní zilvngrérì ínø Vshøm shvlá (21) ni kèní (22) ni vdòng wøntán chømrì kèní vzéshì we svmilìngø bvnlì wà we Døngku vsvngrì kaq svng nónggùn kūngà taqkèní dvbang shì bøí we íē.

CDM wøntá:n rì chøm vzéshì we taq nónggùn kūngà taqkèní dvbvngshì bøì we zilvngré tiqpè nø,"Vsuyaq wøntán rì nø CDM   wáshì kvt wā døngmàn we Democracy svng vrá tiqkvt lúnshì daqè wanø vlømshi rvt angmaq nø CDM yv'ng vzaqshì nøntnì gòng we svng yvnglún shìe. Vkvt tiqbaq pyen vsuyaí CDM taq vbá rì svng dvkvmō nø CDM yv'ng zvndvttut nà bá nøng kvt kèní nø wøntán chømrì kèní vzéshì ràe, wanø vnvn nø mvdøng mv-daq dvkvm bøā. vkvt dø dvkvmō we mvdvmø wøntá:nrì nø àngmaq vtōshì dø lvngdøm høqshaq kvmnønt mà-líng wøntán chømrì kèní vzéshì we svng èyvng longò dvgvp àngmaqò vzaqshì nønt nvng vlømshi we kvmnønt svng gvzà vpø nø Shvgún weí ngà taqkèní gø vlún dvngtè nónggùn kūngàí dvbangshì we íe wanø zilvngré tiqpè í shønòe.

Vrá zilvngré tiqpè taqkèní gø  "móngdàn dvpvt, Vsvng mvmè dvpvt àngmaqò bvnlì (yatu)vyārì svng vzaqshì nøntnì sømkà:mō nø à:pnúngshì bøì we myènmóng svmilìng taq bvnlì wàwe wøntán rì svng vpø nøntnì" døngnø dvbangshøng we íe, wànø shønòe.

Mandalay myoqø myènmóng svmilìng taq bvnlì wàwe wøntánrì kaq svng CDM mvdòtaq zvndvttut vbá lvm íni wøntán chømrì kèní Vshøm shvlá (25) ni lvngdøm yēra lvm nvng yērshì we mà-vl nìnø nònggwøní dvsher lvm íe, wanø pyen vsuyaq kōngsi kèní dvkvngbøà rvt 77 tvramè, 28 tvramè nvng 30 tvramè dvhø svmilìng taydan chømme taq vl we wøntán døngku vsvngrì nø Vshøm shvlá (21) ni kèní pvngshì nø vséshì bøì we íe.

Add new comment

7 + 1 =