Christian rìò dvrèrì svng vrá vtánā lúnlvm Iran móngdàn móng øpshúrì taqkèní pvng mvnshì ráì we

Christian rìò dvrèrì svng vrá vtánā lúnlvm Iran móngdàn móng øpshúrì taqkèní pvng mvnshì ráì we shvngka

Christianrì taqkèní dvrá mvshvng dø vsúyaqí lu bøà we dvrèrì shvngbe svng gùn dvtøplvm dvpat Sadrist móng lvmang shaqré tiqgø íwe Muqtada al Sadr taqkèní gomvdi tiqlòng svng poqpvng bøà.

Welòngò mànggá nø Christian vnvmchvngrì dvpat vdu vbóngwe dvrá gvlā lvm nvng lúnkángrì svng roqgvrā lúnlvm dvpat íe wae. Niniwé rvgaq nvng musorl rvgaq taq Islam rìí wervgaq nø àngmaqò rvgaq íe wanø Christian vsvngrì kaq we rvgaq kèní lùngò we rat Christian vsvngrìí dvshà mvhøt lvm vhømò we íe.

Muqtada al Sadrò gomvdi svng shúngshì we taq vlevmì nøngrì taq àngdè móng àngdè rvgaq kèní vtshì dvzvŕ bøàwe Christian vsvngrì shvngbe dvpat gø íe wae. Wedø Christian vnvmchvngrìò dvrèrì svng màdvrá dø vtø:lvm bøà werì nvng singnø tuqrawe nøng vdòng Muslim mvdòrì kaq dangshún lvm íwe svng gø shálún shìe.

by- Gregory

Add new comment

11 + 7 =