Coronavirus yóga zønli ratnø Catholic svradorì yúm vtang 9 gø shì: ámì we shvngkà

Mòngàn taq téwa America móngdànrì taq Catholic svradorì covid 19 yóga zønlì rvtnø shì:ámìwe yúm vtang 9 gø íyá:mì wa shálún shìe. Svrado Henrique Soares da Costa nø July 18 ni Brazil móngdàn t aq welòng zønli taq shì:ámì we íe. Àngò vsaknø 57 nø ínø yóga zønli zínke bøà mèpvng Catholic zìrúng taq 2 lvbán naq hoq zìzí shì bøì we íe. Àngnø Brazil móngdàn taq Covid 19 yóga kèní shì:ámì we svrado námpat vshømpè wapè gø íe. Brazil móngdàn vdòng taq Coronavirus yóga zínkéò we vsvng 20 sèn gø dángte íbøì we íe. We lòng taq svrado 5 gø gø zínke bøànø 3 gø shì bøi. Covid 19 yóga vgám lún bøà wawe mìwà móng vdòng taq vlwe svrado Joseph zong gø vle á:mìwe shvlá vdòng taq nì welòng zønlií shì á:mì we svng shálún shìe. Steven Hooking University taqkèní gùn dvtøp bøà we nø mòngàn taq Coronavirus yógaí shì á:mì we vsvng 6 sèn gø høq bøà wanø shálún shìe.

Add new comment

2 + 3 =