Covid 19 yóga vgám cì móngzøng cèrì gø vrvm svng tuqlún lvm Philippines móngdàn Caritas kèní dvkám bøà we shvngkà

Covid 19 yóga vgám cì móngzøng cèrì gø vrvm svng tuqlún lvm Philippines móngdàn Caritas kèní dvkám bøà we shvngkà

Svrabín koqkámpè taqkèní dvkámò dø tiqdvchá Covid 19 yóga zønlì vgám lúnlvm dvpat móngzøng cèrì shvngbe nø we yóga vgám we cì vtoshì lúnlvm dvpat Philippines svrado Jose Collin Bagaforo taqkèní gø dvkámvtnà we íe.

Pàwálvm wani Philippines móngdàn dvmvdaqpè nvng we móngdànò shiqshvn dvprì dvhø taq ya yóga zønlì vgám we dang nvng singnø vzi vrùng wawe rì dvbung dvbungvtnà we írat yadø dvkám bøà we svng shálún shìe.

Vzi vrùng wawe dang

Svradopè Jose Collin Bagaforo shønwe taq " Dvmvdaqpè nvng móngdàn shiqshàn dvprì kaq Covid 19 yóga vgám we cì rìnø vlu angkàngrì taqkèní vtoshì lúnbøà we ínìgø FDA kèní dèni høqshaq móngdàn vdòng dvrá tvrà angdang dang taq kèní vgámnø dèni høqshaq cì zíò we dang mvwà lúngò. Vlevmì we lvbán tiqni taq FDA mvdò taq kèní gø yalòng covid 19 yóga vgám cì nø dvrá shvng mví we rat móng vsvngrì kaq mà dvtuqshì we íe wanø tvnùngvtnà we íe.

Dvmvdaqpè shønwe taq gø we móng taq móng vsvngrì 113 million gø vlwe taq móng vsvng shvngbe kaq Covid 19 yóga vgám cì shvngbe svng zílvm íe wanø vrìng bøà we ínø Svrabín vtoq vtip róng íwe Caritas taqkèní gø mònggvn shiqshàn dap nvng mvngushì nø we Covid vgám cì lúnlvm nvng sing nø gvmsùng 73.3 billion Peso høqshaq lángshì lvm íwe svng dvkám shaq íbøì we íe.

Svrabín koqkámpè Francis taq kèní gø mònggvn móngdànrì vrvm taq vlwe vsvng shvngbe covid yóga vgám cì lúnlvm dvpat mónggvn shiqshàn dap, vsúyaqrì nvng móng øpshúrì kaqsvng dvkám shaq íwe svng dvnùngvtnà. We Svrabín koqkámpè Francisò dvkám we taq cvnnø mònggvn móngdànrì taq vlwe angò shvngømré dvzømshúrì taqkèní gø we dang taq jórlún lvm gvzàni dvzaq dvkángshì we íe. Philippines móngdàn Caritas bvnlì àngkàngpè Fr. Antonio Labiao yadang nvng singnø dvkám shaq íwe dø tiqdvchá ni cvn cvn wá vdue wanø móngdàn vsúyaq kaqsvng tvnùng bøà.

Philippines móngdàn Caritas kèní svrado Bagaforo taqkèní vtànvtnà we taq we móngdàn taq Covid 19 yóga zønlì zín kéò vsvng 474000 gø ívmì we taq 9244 gø høqshaq shì vmì wedø írat nø yalòng svng nø shvngømré vgorì nvng móngdàn vsúyaqrì dvhø tasvng vzøm we nvngòn kèní wa vgám lúnshì longwe svng vtànvtnà we íe. Móng vsvngrì taqkèní gø yanila Christmas bóy nvng nøngshvr vtoshì we vsvng dvkømshì we lìpùngrì rat yalòng yóga zønlì téwa dvbungò nø vkøn rawe svng nvrøm dvbungshì we svng shálún shìe.

Add new comment

9 + 4 =