Covid 19 yóga zønlì vkøn we rvtø taq Mother Teresaò nøt laqyà rìdø gvl shì rae wanø Cardinal Tagle taqkèní dvkám we shvngkà

Mother Treasa nø dvshá mvhoq vsvngrì kaq svng tùbum dvzaqshì yàngì we íe. Galagada myoq taq vlyàngí we Mother Teresaò mvshøl svng mòngàn svngpvn dvcìrì shvngbe Gvray kaq kámwe vsvngrì nvng mvnoq mvkám we vsvngrì shvngbe taq kèní kám vlømvm vpø we íe wanø vtoò we íe.

Shvnshvŕ mè mother Treasa nø 1997 nøng September 5 ni taq lvpat béyàngì we ínø mòngàn rapdoq àngké gø weni svng mòngàn svngpvn dvsháza àngni wanø mvsat bøa we íe. Mother Treasa svng gø dvsháza shóngnøtò svnbyaq gømla tiqlòng íe wanø mvsat bøà we íe.

Wedø dvsháza shóngnøt gvlshìwe nø mòngzøl lòng svng bøn dvzvŕ we gø íe

Dvsháza bvnli wawe nø vsvngrì taq vzøm nø mòngzøl lòngsvng bøn dvzvŕ we ínø mòngàn rapdoq UN taq kèní gø wedø íwe dvsháza tùbum shìwe bvnlìrì taq dvzaq shì lvm dvdam lún lvm dvpat Mother Teresa shìyàngì we September 5 ni svng mòngàn dvsháza angni wanø mvsat bøa we íe.

Mother Treasa angnø mòngàn taq møngzøl we dang svng wawe Noble gømpaq vtoshì lúnyàngà íe. Yadø vpø shvringò we mvtú nø angnø dvshà mvhoq vsvngrì kaq roqgvr nø tubum shìmè íwe rat ang svng mòngàn dvsháza bvnli wawe rìkaq roqgvr we shvnshvŕ mè wanø mvsat bøa we íe.

Mother Treasa taqkèní 1950 nøng taq dvsháza bvnli wawe maq maq mvdò tiqlòng svng gø poqpvng yàngà weí mónggàn móngdànrì taq vlwe dvshà mvhoq vsvngrì kaq tubum dvbangshì ráì we íe.

St. Mother Treasa shøn yàngì we taq dvsháza bvnli wawe nø bvnlì gvbà ewa we wa mø:ínø cvm vtang bvnlì rìgø vbáe wanø shøn yàngì.

Dvsháza bvnli vjøng nø jøng jøng ni dvsháza nvrøm vlrì vsvng taq kèní wa wálúnòe wae.we nøt mvsønrì nø Gvray taqkèní íwe íe pàwálvm wani Gvray nø shóngnøt íwe svng Yohán lìga 4:8 taq Gvray nø shóngnøt íe. Shóngnøt màvl Vsàngí nø Gvray kaq mvsháò wanø vru yàngà we svng yáng lúnshìe.

Gvray shóngnøt nø mvrà vl vsvngrì kaq vroqae, mòngàn rvgaq svng roqgvr e, dvshà mvhøt vsvngrì kaq roqgvr e, rvyu rvyùl we vsvngrì kaq rvmnvng wáshìe. Kàngpè yesu taqkèní Gvrayò shóngnøt nø shìlòng svng dáng lún yànga, nvngmaq gø vrvm nø angnvg vbóngdø èpvn yàng shàwe nø àngò shóngnøt taq cúnshì nø dvtan lún lvm dvpat íe.

Mother Treasa gø Gvrayò shóngnøt vdòng taq vlíng vpo ráì we íe. Wedø vlíng vpo bøì mèpvng nø dvshà mvhoq vsvngrì kaq roqgvr tubum shìnø dvzøm shú shvlá tiqgø íwe svng chapdap bvnlì taq kèní shakse wáshì yàngì we íe.

Mother Treasaò dvsháza shóngnøt taq kèní yani la vkøn we covid 19 yóga zønlì yalòng zín kèò rìkaq tubum dvbang lún shìlvm wanø dvkám bøa we íe.

Nøngmaq gø vrvmnø angdèò shvnvng gùr gùr taq wálún dángte dvshà mvhoq vsvngrì kaq tubum dvbangshì weí mòngzøl lòng svng lún lvm dvzaqshì ràbøi.

St. Mother Treasaò dvsháza nøt taqkèní mòngàn dvsháza àngni waì we taq angdènø kadø íwe svngpvn taq vbáì we ímá? Langrérì kaq kadø wa shvngøt dvtú ràlonge má? We dø dvsháza nøt vlrì svng vpø shvring sháìe má? Wawe svng nøt sun dvtøoshì ràe wanø Carndinal taqkèní shvdøm bøà we íe.

Yadø Coronavirus yóga zønlì vkøn we rvtø taq dvsháza tùbum shìwe bvnlìrì wá dvzaq shìlvm gvzà vchyak á:mì wanø Cardinal Tegle taqkèní tvnùngvtnà we íe.

Add new comment

3 + 8 =