"Covid vlēvm mèpvng Svrabin Koqkvmò nvmlat dvzvr dvbushang dìlvm tvrà dāng"

"Covid vlēvm mèpvng Svrabin Koqkvmò nvmlat dvzvr dvbushang dìlvm tvrà dāng"

Svrabin Koqkvm Francis nø Covid rvt vjúrøt shúrì lvban vshøm nī nvng Narni vrvm vhøm mv-ngøshì we tvyø svng narshì bøìwe mvmè shvlá íbøì. Vrá nø vzømvzvp we tvrà, mònglvmvng tvrà, Shvngømré shølshú vgorì nvng vhøm we dāng, tiqmòng nvng tiqmòng dvbushang sasvna bvnlì dìlvm tvràrì svng gø nar vdùbøì.

 Vkvt dø nar vdùbøì we tvyø rì svng (2021 nøng may shvlá 5) nitaq kèní vrá tiqkvt pvnglvm íbøì. Covid vlēvm mèpvng kønīmòng kaq dìlvm íwe móngdàn nø Iraq móngdàn íē.  Vatican Roma myoqkèní march shvlá 5 nitaq bu:ng nø, Iraq móngdànò nvmbøng shødvp wamā svng dørøm rvtø lvp taq tuqlvm íbøì. We mèpvng móngdvn vsuyaq taqkèní dvmmvdaq chømmè taq mongdvn lìpong tvyø ku vtolvm ínø, dvmmvdaq nvng gø vhømlvm íbø ì. Dvmmvdaq nvng vhømbø mèpvng mongshvwarì taqkèní vmíng vkvng vlri, shvrúngshú, dvzømshú Mama rì nvng gø vhømlvm íbø ì.vrá nø Svrado gvbarì nvng shvrúng rì, dvzømshú Mama rì, dvzømshú, shvrúngshú zong taq cvnshì rì, Mongkà svra rì, nvng Iraq myoqdōò bvtdvt myoq taq vl we Catholic Shvngømrérìo noqngøm zong gvbà íwe chutchvng we Gvray àngme Noqngøm chømme vdòngø vhømlvm íbø ì. We mèpvng kàgvp nóng we tvyø svng gø bvtdvt taq ni wàlvm íbøì. 

  March shvlá (6) ni lvban vchutnī taq myoqdò kèní Najaf svng dìlvm ínø, gvzà bøngte nø shvng we Ayatollah Sayyid Ali AI-Husaymi AI-Sistani kaq svng gø dìlvm íbøì. we mèpvng Nassirya myoq, Ùqlwimin taq wàlvm íwe Shvngømré shvdaq vhøm nø mv-ngøshì we lìpong gvbà svng gø dìlvm íbøì. Dørøm rvtølvp taqnø we shvrà taqkèní myoqdō svng vrá tiqkvt vtvng nø, myoqō taq vl we Siriya DVLA cvnò we st.josep Noqngøm chømme gvbà vdòng taq Missa kàgvp nóng we wàlvm íbøì.

          March shvlá (7) ni, Narni taqnø Erbil myoq kaq dì nø, Shvngømré shølshú vgorì, shvwa mvngpòng kèní vmíngkang vlri taqkèní vtō lvm íbøì. We mèpvng yvhatyøn taqkèní mūsū kaq svng bunglvm íbøì.we shvrà kaq tuqbø mèpvng Hosh aI-Bieaa taq mvjan rvt maqvl yàngì we vsvngrì dvpvt tiq rvtø vjúrøt dvpvng lvm íbøì. we mèpvng vrá yvhatyøn taqkèní tiqkvt Qaraqosh bu:ng nø, we myoq taq vl we rvzvngcerí nvng mv-rà mà-vl we Gvray àngme Noqngøm chømme taq vhøm lvm íbøì. Weni dørøm rvtølvp taq Svrabin Koqkvm nø Erbil myoq kaq lōnø, "Franso Hari" āgvzá rùng taq Noqngøm Missa svng wàlvm íbøì. 
Missa noqngøm dvngí myoqdō svng vrá tiqkvt vtvng nø lvban tiqni vsháng rvtø  Pamvra wànø Vkàng we boy taq Svrabin Koqkvmò (4) ni høq íwe, Covid vlēvm mèpvng nvmlat dìlvm íwe dvzvr dvbùshang sasvna bvnlì svng Roma myoq kaq vrá vtvng nø dvdømlvm íbøì we svng shálún shìe.

Add new comment

1 + 0 =