" Dènøng Vatican taqø gvllvm longzapè chøm nø Peruvian Andes kèní vlu zíshì we shvngkà "

" Dènøng Vatican taqø gvllvm longzapè chøm nø Peruvian Andes kèní vlu zíshì we shvngkà "

" Dènøng Vatican taqø gvllvm longzapè chøm nø Peruvian Andes kèní vlu zíshì we shvngkà "

            Dènøng Vatican tøm taqø gvllvm longzapè chøm nø Peruvian Andes móngdàn kèní íwe dang svrabín koqkvmpè Francisí gvzà màle kè st.piter tøm tuq ráì we Peru móngdàn kèní vjúrøt shì Vsvngrì kaq svng dvkvm bøā we íē. Longzapè chøm taq àngwa vsvng tiqgø'ò góng vháng dø íwe sømla hvng (30) lòng gø vbá lvm dvdu bøā.

  Vlē a:mi nøng høq longzapè chøm rì nvng hkrismat shøngtøngrì nø Urobaq kèní wa mvdøng shvnvp nø vlu zíshì we íe. Dènøng Vatican tøm (St.piter tøm) taqø gvllvm longzapè chøm nø America móngdàn kèní zi we nvmlat baq longzapè chøm íe.

     Vkvt dø zíshì we dang nø Peru móngdàn lutlvtyé lún we (200)nøng, nøng vhøm dang nvng gø sing we íe. Hkrismat shøngtøng svng nø Italy móngdàn tìni tut, Trentino kèní vlu zá:ngò we íe. Hkrismat shøngtøng nø vháng kaq be (98) be vhángè.

  Longzapè chøm nvng hkrismat shøngtøng svng tuqdaq we December (10)ni taq poqlvm ínø, mèpvng January (9)ni høqshaq gvllvm ídaqe.

Add new comment

9 + 9 =