"Danpú" Hàng Vngàt Director Cì, lvjángshì Nø Bànlú:ngì We.

"Danpú" Hàng Vngàt Director Cì, lvjángshì Nø Bànlú:ngì We.

 

Vzvnglvp RVA Kachin jíngpo tvyø lvmvng shølshú vgòpè nvng vzàng rvtø taq yùngdìn yvngà Danpú wàwe hàng vngàt video zatgáò director íwe,

Myitkyina Svsana kèní Fr. John Gvlvng La Raw nø gvzà màléwe rvtø taq lèpyet zànø Thai móngdan bangkok wamà taq cì, lvjángshì nø vlwe íe.

 

September (20) ni taq Fr.nø vdèwa Misa kàgvp núng vjúrøt ngut lú"Danpú" Hàng Vngàt Director Cì, lvjángshì Nø Bànlú:ngì We.nbøà wedø

zømnø shiqshvn lúngì we íe wanø dvzømshú íwe Svra Tingnan Naw Ring í, shønò rvt shálún shìwe íe.

Add new comment

1 + 2 =