Diriqlingā Cadinal í, Dvm Mvdaq Døngjá Kèní Nvrlvm Shønwe Shvngkà.

Diriqlingā Cadinal í, Dvm Mvdaq Døngjá Kèní Nvrlvm Shønwe Shvngkà.

July (5) ni dvdínza shínlín bóy taq tiriqlingā móngdanò Cadinal Ranjith í, Dvm mvdaq nvng vsúyaq døngjá kèní nvrlvm nvng móngdan ānà
nø móng vsvngrì kaq dvle lvm røt bø'à we íe.

Móngdàn vdúng taq bønwe Ang mvtú rìrvt vrá dvtut mvbøn lvm dvpvt vsúyaqrìò øpkáng we taq ràwe dangsvng vtoshì nø bvnlì døngjá kèní
nvrlvm røtwe íe.

Móng vsvngrì nø kám vrvm we naìngvnyé badi mvdòrì poqshìnø yayi asúyaq poq lvm nøtkøm we íe. Paqzí vdèrì nvng badi mvdòrì poqshìnø
yayi asúyaq kèní móngdan svng øpkáng lvm gvza vchvkwe íe. Móng vsvngrìí kám vrvm nøt løm dø mvwà we vsúyaqrì nø shvrán gvmsòng
(22) dán vjø we dang, naìngvnchá gvmsòng dvlè we dang taqgø vlè ámì we vnínøng kèní (70) yàwet dángtè vjaámì írvt wulaq bvnlì bvnlì
dang gø vjá bøìrvt tiqni taq (13) nayì svmì mvdì we dang, vm aqlvm,lòngza, datngwiq, cì, gvmsòng màpø'ámì rvt, gvzá yat bøì we íe.

Nøngmaq nø shvnip shvnvr we dang svng battut mvshù:nyì. Gvza yàtwe vsúyaqrì nø móng vsvngrì kaq shvnip shvnvr we bvnlì waòe. Móngdàn
vsvngrì nø Rajapaksas kaqsvng mvkámámì.

Add new comment

10 + 2 =