Dvsházawe alu gún lelan poy taq Svrabín koqkámpè Francisí svmi nvngòn taq kèní lángshìwe lvgunglíng alu zíòwe shvngkà

Dvsházawe alu gún lelan poy taq Svrabín koqkámpè Francisí svmi nvngòn taq kèní lángshìwe lvgunglíng alu zíòwe shvngkà

Romaq myoq vdòng taq vlwe Gemelli University zìrúng taq Cencer yógá nvng zawe cvmrérì mòngàn móngdàn vrvmø vlwe yesu àngmè mariò noqngøm shvràrì nvng lude myoq svng vjúrøtshì dílún lvm dvpvt Svrabín koqkámpè taq kè í àngmaq dvpvt svmi nvngòn taq kèní lánghsìwe lvgunglíngrì alu zí bøawe íe.

Svrabín koqkámpè Francis nø Cencer yógá nvng zawe cvmré 22 gø nvng vhømbøì mèpvng àngò bvnlì àngkàngpè Monsignor wvl taq kèní welòng alu svng tvle bøa.

Svrabín koqkámpè Francis nø yadø íwe dvsháza bvnlìrì taq gvzà nvngòn zinø dvzaq dvkángshìpè íwe svng Vatican shvngkà taq kèní 24.6.2020 ni taq tvnùng bøa.

#vaticannews

Add new comment

9 + 5 =