" Dvzømshú Mama mvdò taq kèní vjúrøt nø wàò we díngkè (nām-woi)rì Vsvng mvmèí shúngò wē dang"

" Dvzømshú Mama mvdò taq kèní vjúrøt nø wàò we díngkè (nām-woi)rì Vsvng mvmèí shúngò wē dang"

Muqlang dvzvr rìò Koqkvmmè tøò we dvzømshú Mama zong taq kèní Mama rìí vjúrøt sóri waò we díngkè rì svng hkrismat rvtø taq Vsvng mvmèí shúngò nø wvn nvme. Angmaq nø vmerigvn móngdvn, vajienia byenē Charlottesville taq Gvray dvbùshang Mongkà dvshvngo nø dvrá shvdik shì sórì we rvgaqø vl lvm angmaq dvdùshì bøì nø vl dvgvp nvmlat díngkè wàlvm angmaqí mv-shà yà:ngào.

Mama Valbara lvnshì we Mamamèí shø:nā dø tiqdvchà "Díngkèrì í nø angmaq nø àngmaq vzv'm dvtvnòe wanø shønòe. Tiqgø gøí yalòng díngkèrì svng gønpaq lúnò nø vm bøò dvgvp dvzømshú Mama mvdò svng phone setnò nø lvpshi we í wvn mvmè wàe. Mama rì taq kèní nø " yalòng díngkè tiqkwit vrvm taq vdèo vjúrøt Kà vbáè, wanø shønòe. Vrá nø, Covid rvtø taq díngkè (nām-woi) lvpshì we mvdvm vjúrøt dvpvng lvm rvt gø røt mvnshìrì vsvng luqmvnshì lòngì wàe.

Dvzømshú Mama mvdòí díngkè waò taqsórì yalòng díngkè vmrì gø vrvm dvpvt vjúrøt dvpvng we vlē. Yalòng dvzømshú Mama mvdòrì taq kèní Shansherpè. Batnardatnò dvrá tvlā svng lángò nø shvdik shì nø vsháng 3:15 am rvtø taq yøp kúngshìe. Tiqni vní baq noqngøm nø vjúrøt shì weí dvrá Upvde vl dø tiqdvchà chvt cvndvgømō nø dvzaqshì rì íe.

Add new comment

11 + 4 =