England shvngømréò Shvrúngshú gvba tiqpè kaq Catholic Svrado tiqpè ku vya dvng bø'à we

England shvngømréò Shvrúngshú gvba tiqpè kaq Catholic Svrado tiqpè ku vya dvng bø'à we

Svrabyin Koqkvmpè Francis í nø Enligan Shvrúngshú gvba tiqpè yv'ngkèní Catholic shvngømré Shvrúngshú tiqpè ku gòng lúngì we Fr. David Arthur Waller kaq Walsingham Medō sasvna ò sasvna øp Svrado ku rvzvng bø'à.

Vkvtdø Enligan Shvrúngshú lvpat kèní Catholic Shvrúngshú ku vtōshì nø kámshì bø'ì we Shvrúngshú pè kaq svng Catholic Svrado tiqpè ku vya dvng shì bø'ì lòng nø catholic sasvnaò lvpat mvshøl taq nvmlat baq gø íe.

Vkvtdø rvzvng bø'à we Svrado pè nø Vya Kámshì bø'ì mèpvng Svrado Keith Newton ò shvra yv'ngø dvtut vtōshì lvm pè gø íe,  wā shønòe.

Add new comment

1 + 0 =