"Gāzetstan Svradoí svrabín Koqkvmpèò dvbùshang sasvna tvrà nø mongzøl cømcaq lvm nvng vrv'm vrá lvm tvrà svng tùbùm dvbang lúne wā dvdvm we shvngkà "

"Gāzetstan Svradoí svrabín Koqkvmpèò dvbùshang sasvna tvrà nø mongzøl cømcaq lvm nvng vrv'm vrá lvm tvrà svng tùbùm dvbang lúne wā dvdvm we shvngkà "

"Gāzetstan Svradoí svrabín Koqkvmpèò dvbùshang sasvna tvrà nø mongzøl cømcaq lvm nvng vrv'm vrá lvm tvrà svng tùbùm dvbang lúne wā dvdvm we shvngkà "

Svradopè Adelio Dell'Oroí gāzetstan móngdàn kaq Svrabín Koqkvmpè dìlvm tvrà svng gāzetstan móngdàn dvpvt vlømshì nø yalòng nø shvngbe dvpvt vpø vtv'ng ìshøt nvng dvbù lvm rà íe wàe.Svrabín Koqkvmí nø àng nvng tiqdø mònggvn taq vl mongzøl cømcaq lvm lòng nvng vrv'm vrálvm dangrì rí daqòe wànø Svrado Adelio Dell'Oroí shøn bøā nø svrabín koqkvmpè nø Cannada kèní Roma kaq svng nvmbøng shøí búng nø gāzetstan móngdàn kaq svng dìlvm vl we svng tvnuò nø shøn bøā mèpvng móngdàn rvwe íwe Asia móngdàn svng September 13 ni kèní 15 ni høq Sasvna dvbùshang bvnlì dìlvm íbøì we dang Vatican róng kèní shvdøng bø'à.

 

Svrabín Koqkvmò dìlvm tvrà nø gāzetstan móngdàn, Nur-Sultan taq wàlvm íwe (7) baq wàbaq mònggvn shvngømré me shølshú vgorì nvng Dāri shvngømré shølshú vgorì Nīlahkan lìpong svng dìlvm íbøì." Svrabín Koqkvm nvng gāzetstan dvmmvdaq rìò dvrá shàng dvkvng kàru svng nøngmaqí gvzà vlømì nø ca íē"wànø dvn vmatpè í shøn bøā dø svradopè Adelio Dell'Oroí gø 
" Vkvt nøngmaq ígø svrabín kaq nøngmaq nvng tiqdø mònggvn cømcaq lvm nvng vrv'm vrálvm lòng svng tùbùm dvbang lún we mvrøtdvdvm nø svrabín koqkvm kaq shóngnøntni dvdvmìe, wanø shøn bøā.

Zvndvtut gø svrabín Koqkvmò dvbùshang sasvna tvrà dvpvt dvrá shàng dvlú dvgø'shaq tvyø svng dvkangà lvm  rvt gø cā íē wànø svradopè taqkèní shøn bøā. Svrabín Koqkvm mèpvng cv'n mvyø' we vsvng shvngbe svng gø dìlvm tvràrì dvpvt tùbùm dvbàng lvm rvt gāzetstan dvmmvdaq røtnímshì bø'ì we svng gø svradopè í shvdøngò nø shøn bø'à.

Gāzetstan móngdàn nø Vsvng pvn dvcì dvgøng shvngbe (130) jvn dvcì nvng kvmnønt tvrà luqdø vl we móngdàn tiqlòng gø íe wànø svradopèí shønòe.

Add new comment

3 + 14 =