Gvray Angmè Mari shøq àngnī, Lute Gvray Angmè Mari lúngpuq vjúrøt chøm àngshvr ìshøt zi shvmán bóy

Gvray Angmè Mari shøq àngnī, Lute Gvray Angmè Mari lúngpuq vjúrøt chøm àngshvr ìshøt zi shvmán bóy

Gvray Angmè Mari shøq àngnī, Lute Gvray Angmè Mari lúngpuq vjúrøt chøm àngshvr ìshøt zi shvmán bóy

(8 September 2022 nøng)

Putao Jau Gørwang me vdòng taq vl Panghkai mvring taqø Gvray jèjú rvt Vlu Àng Kang rì nvng Shvngømré shølshú svrarì, rvzvngcerì dvzaq dvkvng shì nø wá dv'ngbø'à we Lute Gvray Angmè Mari lúngpuq vjúrøt chøm àngshvr ìshøt zi shvmán we bóy svng Vsháng

(10:00 -12:00 Am) nāyi rvtø, gwørwang øp shvrúngshúpè Fr.John Aung Htoi taqkèní shøl we vdòng Missa kagvp nóng nø noqngøm we rvtø tvyø svng Pàmvràce wálúnshì bø'ì.( Yohan 19:26-27 )

#rvarvwang

#shvngkà

See Translation

 

 

 

Add new comment

2 + 1 =