"India kèní nvmlat tiq shvngømré rvzvngce tiqgø' kaq svng Bunga shvlá (5) ni taq shànshér Vsvng dvng lvm Shvngkà"

"India kèní nvmlat tiq shvngømré rvzvngce tiqgø' kaq svng Bunga shvlá (5) ni taq shànshér Vsvng dvng lvm Shvngkà"

"India kèní nvmlat tiq shvngømré rvzvngce tiqgø' kaq svng Bunga shvlá (5) ni taq shànshér Vsvng dvng lvm Shvngkà"

    2022 Bunga shvlá (15) ni St.piter tøm taqø dvshvng lvm shànshér vsvng dvng we Kagvp nóng we Missa me taq svrabín koqkvmpè Francisí nø Devasahayam Pillai wà gø' nvng dvgá (6) gø' kaq shànshér vsvng dvngà lvm íbø ì. Mvdvm kaq dvtánshì we tvyø svng Vatican, shànshér vsvng dvngà we nvng sing we svrabín Koqkvmò róng kèní November (9)ni taq dvrá shàng dvkvng bøā we íē.

   Mvngshér pe Devasahayam Pillai nø (18) ya mv-zøq Travancore byinē taq Gvray gvsang dvrá mongkà mvmè shvdikshì we nvng angò kvmnønt svng svkse wáshì gø'gø íwe dang, Covid yóga zønlì dvja rvt rvtø àngnī svng chvt mà mvsvtshì we íni gø vlē a:mi we Bunga shvlá (3) ni taq svrabín koqkvmpè Francisí shànshér vsvng wā dvng lvm shvdøng bøā, wànø shønòe.

      1712 nøng Vbi shvlá (23)ni taq shøqò pe gø ínø Lazaru bø':ng svng tø'shì dø Tong laqya bø':ng ku Devasahayam wànø tø'ò nø àng bø':ng mvdøng nø Gvray nø ngà kaq dvbvngshúpè íe, wàwe àng lvjøm lúnshì we íe. Àngdeò kvmnønt rvt túng gø (3) nøng rù:ngò nø gvzà rvnaq dø dvki vrè vdìp we gø vhøm ya:ngà. lvngdøm taq Vsvng kagø' ígø mvsháò we shvra rvgaq svng shøl we vhømò nø 1752 nøng January (14) ni taq shvt yàngà wanø shálúnshìe.

  Tuqdaq we 2022 nøng Bunga shvlá(15)ni taq nø Devasahayam Pillai nø India shvngømré rvzvngcerì taqkèní nvmlat tiq shànshér vsvng ku shànshér vsvng wā dvng lvm ídaqē.

Add new comment

2 + 0 =